Мнения

Microsoft Student Career Portal информира учениците по ИТ за бъдещите им професии

Порталът на Microsoft за кариера на ученици и студенти (Microsoft Student Career Portal), обучаващи се професионално в сферата на информационните технологии, им предоставя информация, както за това, в какво се състоят отделни ИТ професии (напр. системен администратор, програмист, администратор бази данни и др.), така и за т.н. „кариерни пътеки” за развитие в дадените специалности.

 

В портала е публикувана информация и за сертификации, и за специално разработени обучителни програми и пособия.

 

Microsoft Student Career Portal предоставя описание на следните професии / специалности в ИТ сферата:

 • Администратор бази данни (Database Administrator);
 • Администратор на сървъри (Server Administrator);
 • Техник по поддръжка на клиенти (Consumer Support Technician);
 • Уеб програмист / разработчик (Web Developer);
 • Уиндоус програмист (Windows Developer).
 

Предоставяме, преведена на български език, информацията за тези професии специално за читателите на Teacher.bg, които биха се затруднили с изцяло англоезичния Microsoft Student Career Portal:

 
 

Администратор бази данни (Database Administrator)

 
Описание на позицията:
 

Администраторът бази данни е отговорен за важни бази от данни, вариращи сред множество от платформи и среди. Човекът, заемащ тази длъжност притежава силно развити умения за работа в екип, който професионално се развива добре в бързо променяща се среда. Администраторът бази данни изгражда сложни, високо скалируеми бази данни, които отговарят както на нуждите на организацията, на която служат, така и на изискванията за сигурност. Администраторът бази данни е специалист в оптимизирането, поддържането и отстраняването на проблеми в базите данни, но също и в проектиране архивирането и разпространението на данни, и на високо-надеждни решения.

 
Умения:
 • Начинаещ:
  • Проектиране на сървърите за бази данни;
  • Оптимизиране на данни.
 • Средно ниво:
  • Проектиране на решения за разпространението и архивирането на данните;
  • Проектиране на сървърни решения за Microsoft SQL Server, или други технологии;
  • Проектиране сигурността на базата данни;
  • Нормализиране на данните;
  • Конфигуриране и поддържане на Active Directory, или др. подобна.
 • Експерт:
  • Внедряване и наблюдение сървърите на базата данни;
  • Планиране приложението на провизиране на данни.
 
Обичайно, изискван опит:
 • От три до осем години
 
Обхват на отговорностите:
 • 60% операции;
 • 20% инженеринг;
 • 20% задачи по поддръжката.
 
Други възможни имена на позицията:
 • Мениджър съхранение на данни (Data Storage Manager);
 • Анализатор бази данни (Database Analyst);
 • Проектант бази данни (Database Designer).
 
Възможни следващи позиции:
 • Администратор на сървъри (Server Administrator).
 
 

Администратор на сървъри (Server Administrator)

 
Описание на позицията:

Сървърният администратор е отговорен за внедряването и управлението на едни от най-важните технологии в организацията, в която работи – сървърите. Използва инструменти / средства (tools) за обширно наблюдение и профилиране, чрез които управлява мрежата и настройва системата, така че да бъде постигнато оптимално ниво на работа. Сървърният администратор е експерт в Active Directory, или друга аналогична технология и притежава задълбочени познания за мрежови протоколи, и сигурност на файлове и директории.

 
Умения:
 • Общи:
  • Наблюдение / мониторинг на мрежовата инфраструктура;
  • Конфигуриране на уеб сървъри;
  • Конфигуриране на мрежови приложения.
 • Начинаещ:
  • Планиране на сървърните операционни системи.
 • Средно ниво:
  • Конфигуриране и поддържане на Active Directory;
  • Наблюдение / мониториране на сървърните операционни системи;
  • Инсталиране и поддръжка на хардуер.
 • Експерт:
  • Конфигуриране услугите на сървърните операционни системи;
  • Конфигуриране на мрежите.
 
Обичайно, изискван опит:
 • От три до пет години.
 
Обхват на отговорностите:
 • 60% операции;
 • 20% инженеринг;
 • 20% задачи по поддръжката.
 
Други възможни имена на позицията:
 • Системен администратор;
 • Windows Server администратор.
 
Възможни следващи позиции:
 • Корпоративен администратор (Enterprise Administrator);
 • Администратор бази данни (Database Administrator).
 
 

Техник по поддръжка на потребители (Consumer Support Technician)

 
Описание на позицията:

Тази позиция е стартова в кариерата на много ИТ професионалисти. Тя изисква от никакъв до пет години професионален опит. Техниците по поддръжка на потребители имат опит с широк спектър операционни системи, приложения и периферия за персонални компютри и мобилни устройства. Те също така притежават опит с мрежи, компютърни вируси, зловреден софтуер и по въпроси, касаещи поддръжката на хардуер. Обикновено за тази позиция е необходим, или е предпоставка опит в поддръжка на домашни компютърни мрежи и хардуер.

 
Умения:
 • Общи:
  • Инсталиране на операционни системи за персонални компютри;
  • Конфигуриране на хардуер и отстраняване на проблеми с него;
  • Конфигуриране на мрежи и отстраняване на проблеми, възникнали с тях.
 • Начинаещ:
  • Конфигуриране на операционни системи за персонални компютри и отстраняване на проблеми, свързани с тях;
  • Конфигуриране сигурността на приложения за персонални компютри.
 • Средно ниво:
  • Разпределяне ресурсите на персонални компютри;
  • Наблюдение на мрежовата инфраструктура.
 • Експерт:
  • Внедряване на операционни системи за персонални компютри;
  • Управление сигурността на персонални компютри;
  • Поддръжка на приложения за персонални компютри.
 
Обичайно, изискван опит:
 • От нула да пет години.
 
Обхват на отговорностите:
 • 90% поддръжка на потребители;
 • 10% проекти.
 
Други възможни имена на позицията:
 • Поддръжка за първо или второ ниво (First-Level or Second-Level Support);
 • Help Desk;
 • Младши администратор (Junior Administrator);
 • Поддръжка за персонални компютри и крайни потребители (Desktop and End-User Support).
 
Възможни следващи позиции:
 • Сървърен администратор (Server administrator);
 • Администратор бази данни (Database administrator);
 • Техник корпоративна поддръжка (Enterprise Support Technician);
 • Администратор корпоративни съобщения (Enterprise Messaging Administrator).
 
 

Уеб програмист / разработчик (Web Developer)

 
Описание на позицията:

Уеб програмистът е експерт по езици и средства за динамично програмиране, на които се основават интернет сайтовете. Работи самостоятелно, или като част от екип, който изгражда и интегрира интерактивни уеб сайтове, приложения и услуги. Ролята на уеб програмиста е да създаде приложенията, така че да работят, което означава, че трябва да ги тества на различни браузъри и да ги оптимизира, за да работят еднакво добре на всеки от тях. Уеб програмистът може още да създава архитектурата на уеб сайтове, да проектира приложения за данни и да създава ефективни клиент-сървър приложения. Необходимо е да притежава задълбочени познания за цикъла на разработка на софтуер и да бъде способен ефективно да дава отчет за състоянието на проекта и възникналите проблеми.

 
Умения:
 • Общи:
  • Свободно владеене на поне един структуриран език за програмиране;
  • Разбиране на общите концепции за бази данни;
  • Разбиране архитектурата на клиенти, сървъри и интернет системи;
  • Да пише функционални и проектни спецификации за уеб приложения;
  • Създава и внедрява уеб сайтове;
  • Създава и наблюдава уеб приложения за клиенти и сървъри;
  • Кодира, тества и поддържа, базирани на бази данни уеб приложения.
 • Начинаещ:
  • Свободно владеене на HTML и XML;
  • Познаване на обектно-ориентираното програмиране;
  • Свободно владеене на Microsoft ADO.NET, или на други аналогични приложения за достъп до бази данни;
  • Управление жизнения цикъл на уеб сайтовете и приложенията;
  • Аспекти на сигурността;
  • ECMAScript (JavaScript, Microsoft JScript)
  • Internet Information Server (IIS);
  • Конфигуриране и внедряване на уеб приложения;
  • Създаване и използване на сървърни контроли;
  • Отстраняване технически проблеми на уеб приложенията;
  • ASP.NET AJAX и client-side криптиране;
  • Таргетиране на мобилни устройства;
  • Бази данни и достъп до данни чрез използване на ADO.NET 3.5, или други аналогични технологии;
  • Използване за извличане на данни на DataSets в ADO.NET 3.5;
  • Обновяване на данни в ADO.NET 3.5;
  • Внедряване на приложения чрез използване на услуги за данни.
 • Средно ниво:
  • Правила за сигурността на уеб приложенията;
  • Солидно познаване на модела за събития в ASP.NET;
  • Достъп до XML данни в ADO.NET 3.5;
  • Синхронизиране на данни в приложения ADO.NET 3.5;
  • Интегрирани езикови заявки;
  • Внедряване достъп до данни чрез използване на езици;
  • Интегрирани заявки към Microsoft SQL Designer;
  • Внедряване на entity framework в приложения ADO.NET 3.5;
  • Планиране и проектиране на решения за потребителския интерфейс.
 • Експерт:
  • Разширена ASP.NET архитектура;
  • Разработване пълния жизнен цикъл на софтуерните приложения.
 
Обичайно, изискван опит:
 • От две до пет годиини.
 
Обхват на отговорностите:
 • 60% кодиране;
 • 20% тестване;
 • 20% поддръжка и комуникационни задачи.
 
Други възможни имена на позицията:
 • Старши уеб разработчик / програмист (Senior Web Developer).
 
Възможни следващи позиции:
 • Разработчик / Програмист на корпоративни приложения (Enterprise application developer).
 
 

Windows програмист / разработчик (Windows Developer)

 
Описание на позицията:

Windows програмистът знае как да оптимизира кода на операционната система и да проследява бъгове, но също знае как да използва Microsoft Visual Studio и Microsoft .NET, за да проектира, разработва, тества и внедрява Windows-базирани приложения, работещи на корпоративни сървъри и на персонални компютри. Сред ключовите способности на Windows програмиста са разбиране множество модели на Windows приложения и на n-tier приложения; умения за обектно-ориентирано програмиране, алгоритми, структури от данни и multithreading. Необходимо е също така задълбочено познаване принципите на софтуерното инженерство, жизнения цикъл на софтуера и правилата за сигурност.

 
Умения:
 • Основни:
  • Работа с достъп до бази данни и уеб сървъри;
  • Решаване на проблеми с паметта и съхранението;
  • Конфигуриране и внедряване на Windows приложения;
  • Използване на data-bound за показване и редактиране на данни;
  • Проектиране на диалогови кутии и Уиндоус формуляри.
 • Средно ниво:
  • Познаване на сървърните компоненти;
  • XML заявки чрез използване на XPath;
  • Планиране и конструиране на решения за потребителски интерфейс;
  • Познаване на Уиндоус инфраструктурата и управлението на паметта.
 • Експерт:
  • Изграждане на множествен документен интерфейс (Multiple Document Interface – MDI);
  • Използване на интерфейс за графични устройства (Graphics Device Interface – GDI);
  • Създаване на приложения, предоставящи на потребителите възможност за drag и drop на обекти с потребителския интерфейс;
  • Разработване на приложения за асинхронни Уиндоус задачи;
  • Подобряване на Уиндоус потребителския интерфейс.
 
Обичайно, изискван опит:
 • От две до пет години.
 
Обхват на отговорностите:
 • 60% кодиране;
 • 20% тестване;
 • 20% поддръжка и комуникационни задачи.
 
Други възможни имена на позицията:
 • Софтуерен инженер (Software Engineer).
 
Възможни следващи позиции:
 • Програмист / Разработчик на корпоративни приложения (Enterprise Solution Developer).