Училища

Microsoft проведе среща с представители на ИТ училищата у нас

На 11 декември 2008 г. в се проведе работна среща между представители на Microsoft, МОН и директорите на седемнадесетте у нас професионални гимназии, обучаващи по професия „Програмист” и на една профилирана гимназия – Образцова математическа гимназия, Пловдив. Целта на събитието бе запознаване ИТ учителската общност с програмите на Microsoft, създадени да подпомагат образованието в сферата на информационните технологии и със схема за дотиране проекти на професионални средни училища по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Срещата е организирана съвместно от Microsoft и МОН и се проведе в офиса на компанията в София. Събитието бе открито от г-н Огнян Киряков – генерален директор на Майкрософт България. „Настоящата икономическа криза поставя сериозно предизвикателство както пред бизнеса, така и пред образователните институции. От една страна – ще успее ли бизнеса да оптимизира разходите, и от друга – ще отговорят ли образователните институции с адекватна и съвременна подготовка на кадрите, обучение, базирано на най-съвременните технологии, прилагащи се в бизнеса”, обобщи г-н Киряков.

„Това е първата стъпка към изграждане на социално партньорство между бизнеса и образованието. Високо оценяваме подадената ни ръка от Майкрософт и ще се възползваме от възможностите да работим заедно“, допълни г-ж Румяна Костадинова, държавен експерт в Дирекция „Професионално образование“ в МОН. 

Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA)

 

Кирил Изов – Мениджър Академични програми в Microsoft България представи програмата Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA). MSDN AA е годишна абонаментна програма за достъп до софтуер. Предназначена е за образователни институции, в които се изучават дисциплини в областта на ИТ или графичния дизайн. Софтуерът от MSDN AA може да се използва само за учебна и изследователска дейност. Продуктите, включени в MSDN AA могат да бъдат достъпвани чрез директно “изтегляне” от централизиран сървър или от сървър на образователната институция. MSDN AA включва лицензиран достъп до продукти на Майкрософт от следните категории: операционни системи; сървърни системи; средства за разработка на софтуер; приложения за крайни потребители.

 

Предназначението на програмата MSDN AA е образователните организации в сферата на ИКТ да изтеглят през интернет всеки от следните продукти за всеки компютър в учебното заведение:

 

Операционни системи:

 • Windows Server 2008

 • Windows Vista Business

 • Windows XP Professional Edition

 • Windows XP Home Edition

 

Сървърни системи:

 • Microsoft Exchange Server 2007

 • Microsoft Office Project Server 2007

 • Microsoft Office Groove Server 2007

 • Microsoft Visual Studio 2008 TFS

 

Разработка на софтуер:

 • Microsoft Visual Studio 2008 Team System

 • Microsoft SQL Server 2008

 

Приложения за крайни потребители:

 • Microsoft Office Project Professional 2007

 • Microsoft Office Visio Professional 2007

 • Microsoft Office Groove 2007

 • Microsoft Expression Studio 2

 

Годишната абонаментна такса е еднаква за всички учебни заведения по целия свят.

По време на срещата бяха представени също така възможностите и предимствата на посочените по-горе продукти.

Академия за информационни технологии на Майкрософт (Microsoft IT Academy – ITA)

Г-жа Теодора Върбанова, Ръководител „Образователни програми” в българското представителство на компанията представи програмата Академия за информационни технологии на Майкрософт (Microsoft IT Academy – ITA).

 

Академията за информационни технологии на Майкрософт подпомага образователните институции в достъпа им до средства за провеждането на висококачествено обучение по ИТ с цел прилагане най-новите технологии на Майкрософт в практиката от страна на обучаваните, като компанията осигурява достъп до структурирана учебна програма и ресурси. Академията също така има за цел да бъде връзка между образователните звена и институции от една страна и работодателите от друга, като обучаващите се придобиват практически опит. Академията предоставя възможност на ИТ специалистите за непрекъснато обучение, сертифициране и повишаване на квалификацията им.

Програмата Академии за информационни технологии на Майкрософт дава на образователните институции, както достъп до обучителни материали за най-новите технологии, за да получат учениците и студентите съвременни умения, така и богата гама от онлайн-ресурси, достъпни навсякъде и по всяко време.

 

Академии за информационни технологии на Майкрософт се състои от над 500 обучителни курсове и сертификати, разделени в следните категории:

Разработчици

 • Visual Studio 2005

 • Microsoft® ASP.NET 2.0

 • Microsoft® .NET Framework 2.0

 • Visual C# .NET

 • Visual Basic® .NET

 • ADO.NET

 

ИТ професионалисти

 • Win SVR 2003 (AD)

 • SQL SVR 2005

 • Microsoft® Internet Security and Acceleration Server 2004

 • Exchange Server 2007

 • Windows Vista

 • Windows XP

 • Microsoft Dynamics AX 2009

 • Microsoft Dynamics GP 10.0

 • Microsoft Dynamics CRM 4.0

 

iWorkers

 • MS Office Word 2007

 • MS Excel® 2007

 • MS Office PowerPoint 2007

 • MS Outlook 2007

 • MS Office Access 2007

 • MS Office Project 2007

 • MS Office Visio 2007

 • MS Office OneNote 2007

 • MS Office InfoPath 2007

 • Windows SharePoint Services 3.0

 • MS Office 2003

 

Трите главни категории са съответно за програмисти, системни администратори и крайни потребители.

 

Система за електронно обучение

 

По време на събитието бе демонстрирана и Уеб-базирана система за електронно обучение, която е част от Академии за информационни технологии. Тази система автоматизира голяма част от дейностите по ИТ обучението и съответно намалява значително разходите за тази дейност, като напр., резултатите от тестовете на обучаваните и обучителните програми, предоставя възможност за онлайн проверка на придобитите знания, онлайн обучение, решаване на казуси онлайн и мн. др.

 

Инициатива Digiklazzz

 

Инициативата е пилотна за България и цели да подпобогне комуникацията между ученици, учители и родители. Базирана е на програмата на Майкрософт Live@Edu, като предоставя на училищата възможност да използват е-мейл комуникация в домейна на училището, 25 ГБ онлайн хранилище за документи за всички учители и ученици, създаване на групи с цел ефективна колаборация между учители и ученици. В рамките на проект Digiklazzz, всяко училище, което се включи в програмата ще получи и онлайн пространство за сподемяне на електронно съдържание разработено от учителите и базирано на Microsoft Office SharePoint Server 2007. В момента проекта се интегрира в Училища „Монтесори” в Горна Баня, София.

 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Бе представена и Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.03: “Училищни и студентски практики” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 3: „Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”.

 

Програмата е само за професионалните гимназии и училища. Целта й е да се инвестира в придобиването на нови знания и умения от хората и да се утвърди практиката за учене през целия живот, като в резултат на това се постигне по-високо качество на работната сила. Друга важна цел на програмата е улесняване прехода от учебно заведение към работно място. Часовете в учебните програми за практическо обучение за ученици и студенти се оказват недостатъчни, за да могат те да придобият необходимите умения, изисквани от работодателите. Работодателите, от своя страна изискват подготовката на бъдещата работна сила да бъде съобразена със съвременните техники и технологии. Това налага да се подкрепят дейности за допълващо практическо обучение в реална работна среда.

Изискванията за кандидатстване по програмата са следните:

 • Минимален брой ученици завършили практики – 2000

 • Минимален брой ученици за един проект – 50

 • Минимален брой преподаватели, обучени за работа с модерно оборудване и технологии – 150

Определящ критерий при оценяване на проектните предложения ще бъде броят на обучаемите включени в един проект.

Общата сума на предвидените парични средства, които ще бъдат предоставяни е 1 955 830 лв. Размерът на предоставяната парична помощ е от 40 000 лв. до 60 000 лв. Ще бъдат финансирани дейности за допълващо практическо обучение на ученици в реална работна среда, обвързано с образователния и обучителен процес.

Програмата допуска и публично-частно партньорство между професионалните училища и гимназии от една страна и работодатели, работодателски организации, занаятчийски организации, браншови организации и изследователски центрове от друга страна.

Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медия http://ictmedia.bg/