Мнения

Kонкурс за обучителни курсове за докторанти от СУ “Св. Климент Охридски“

Във връзка с изпълнение на проекта „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ“, договор № BG051PO001-3.3.06-0044 Експертният съвет към проекта обявява конкурс за обучителни курсове за докторанти от СУ в следните тематични области:

1. Идентичности и модели на етно-религиозно и политическо взаимодействие в Европейския Югоизток (минало и настояще), два курса;

2. Балканите в контекста на европейското развитие XIX-XXI век, два курса;

3. Членството в Европейския съюз като фактор за социална и институционална промяна;

4. Филологическото познание днес;

5. Литературната история и теория през XXI век;

6. Съвременни направления в лингвистиката;

7. Дисертацията. Подготвяне, оформяне и защита;

8. Конституционни основи на демокрацията;

9. Интердисциплинарни методи в социалните и хуманитарните изследвания, два курса;

Всички курсове са по 60 учебни часа, разпределени съответно според предложилите ги в лекционни, семинарни или практически занятия; курсовете могат да се водят и блоково. Препоръчително е курсовете да бъдат предлагани от екип преподаватели; ръководители на курсове, както и водещите лекционни занятия, могат да бъдат само хабилитирани преподаватели, работещи на основен трудов договор в СУ; при равни други условия предимство ще имат екипи, съставени от преподаватели на ФФ, ИФ, ЮФ, ФКНФ и ФЖМК. Курсовете могат да се предлагат и на чужд език. Необходимо условие за провеждане на част от занятията е използването на платформата Moodle.

Документи за кандидатстване:

Тематичен план на курса, часово разпределение на занятията, както и предпочитан период за провеждането им между 15.01.2013г. – 15.06.2013г. и между 15.01.2014г. – 15.06.2014г.;

Изисквания и начин за подбор на участниците-докторанти;

CV на титуляра/преповадателите от екипа на курса с приложен списък публикации и подчертаване на свързаните такива с темата на курса;

Декларация, че курсът не е предлаган и не се чете в проекти по линия на същата оперативна ос на ОП РЧР.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени от Експертния съвет до 01.10.2012 г.

Предложения с посочените документи се приемат до 15 септември 2012 г. от Гергана Николова, технически сътрудник – g.p.nikolova@gmail.com. За повече информация: проф. Димитър Денков, координатор „Обучение“ (ddenkov@phls.uni-sofia.bg; ddenkov@mail.orbitel.bg)