Мнения

ITF’09: Предизвикателствата пред Европейското образование

 
По време на VІ Европейски форум на учителите новатори в Европа, провеждащ се във Виена, Австрия от 24 до 26 март 2009 г. и организиран ежегодно от Microsoft Corporation Франц Кюмайер – основател на консултантската компания Reflections Research & Consulting и бивш изпълнителен директор на Майкрософт Австрия представи резултатите от изследване на предизвикателствата пред образованието в Европа. Изследването е озаглавено  „Бъдещето на образованието“ и е извършено от Reflections Research & Consulting с помощта на от Microsoft Corporation.
 
Основната тема на презентациията бе новите образователни потребности, породени от бързината, с която Европа се променя. Новите образователни потребности най-общо се състоят в това образователната система не само да дава знания на обучаващите се, а да развива у тях лични качества, социални умения, способност за ефективно използване на придобитите познания и ИТ умения – т.н. „умения на ХХІ в.” (21st century skills).
 
Основен акцент в лекцията бе повишената ефективност на образованието, (вкл. за развиване уменията на ХХІ в.) вследствие използването на ИТ за преподаване и учене и че в съвременните условия качественото образование е невъзможно без използване на ИТ за преподаване и учене.
 
Лекторът посочи
 
основните предизвикателства пред съвременното образование.
 
Част от дефинираните в изследването предизвикателства са следните:
 
На първо място бе изтъкнато, че вече
 
почти всички професии и длъжности са компютъризирани
 
 – напр. диагностиката на автомобила в работата на автомеханика, която дейност вече се извършва почти изцяло с компютър. Това поражда необходимост от развиване на умения за използване на ИТ и че в обозримо бъдеще от това ще зависи не само личния просперитет на работещите, а и развитието икономиките на отделните държави поради необходимостта от качествена работна сила. Г-н Кюмайер също така представи статистически данни, според които в последните 40 г. делът на заетите в сектора на услугите е заел в огромна степен делът на заетите в промишлеността.
 
Светът става „плосък” (flat)
 
Бизнесите все повече работят в международен план – тенденция, породена от възхода на развиващите се държави. Те се развиват, както благодарение на евтината работна ръка и големия брой на население, така и благодарение на образованието. Корея е държава, която в средата на века е била със същите икономически показатели като Афганистан. От тогава насам обаче делът от брутния национален продукт на държавните разходи и инвестиции в образованието е по-висок отколкото в останалите развити държави. Сега икономическите показатели на Корея са като на развитите държави. Очакванията за пазара на труда в Европа са, че през 2010 г. само 15% от новоразкритите работни места ще са подходящи за хора с ниска квалификация, което поражда необходимост от увеличаване качеството на работната сила – както за личния просперитет, така и за развитието на икономиките в Европа.
 
Изтичане на мозъци
 
Значението на мобилността, езиковите умения и международния обмен за икономиките на отделните държави са друго предизвикателство пред съвременното образование, според г-н Кюмайер. Мобилността означава, не само подвижност в буквалния смисъл, а и гъвкавост. Образованието все повече се интернационализира и делът на чуждестранните студенти в развитите държави непрекъснато се увеличава. Хората, които са мотивирани, висококвалифицирани и творчески са значително по-мобилни от останалите – това води до т.н. „изтичане на мозъци”.
 
Портфолио от лични качества
 
От ключово значение за личния просперитет и за изграждане на отговорни членове на обществото са следните качества, които според лектора са и лидерски:
 
  • Инициативност и лична отговорност
  • Предприемаческо мислене
  • Социална отговорност и социална ангажираност
  • Желание за промяна, гъвкавост, желание за учене
  • Способност да се работи в екип
  • Комуникация
  • Рефлексия
  • Способност за решаване на проблеми и за справяне с конфликтни ситуации
  • Емпатия и интеркултурна активност
  • Иновационни умения и творчество
 
Училищата на бъдещето трябва да целят да създават тези качества в обучаваните, за да имат те успех в личния и професионалния си живот, да притежават лидерски качества и да бъдат стойностни членове на обществото.
 
Иновативност и креативност
 
Креативността бе посочена от лектора като ключова за създаване на добавена стойност, което е от съществено значение за бизнеса, икономиката и за иновациите във всички сфери. В този смисъл образованието трябва е ориентирано към развиване творчеството на учениците и към развиване потенциала, който всеки отделен ученик притежава. Бе използван термина образователна система, ориентирана към потенциала.
 
Използването на ИТ в образованието
 
Франц Кюмайер представи статистически данни посочващи, че според 86% от учителите в Европа учениците са по-мотивирани и съсредоточени, когато в обучението се използват ИТ. Г-н Кюмайер изтъкна, че ИТ повишават качеството на образованието, мотивацията на учениците и следователно на учителите, ИТ изискват сътрудничество между учениците в работата по съвместни проекти и не на последно място те подпомагат особено много обучението на деца със специални потребности.
 
Данните в изследването, проведено от консултантската компания Reflections Research & Consulting са базирани на специално проведени интервюта с водещи политици, взимащи важни решения и с икономически лидери в Европа, както и на голямо количество литература.
 
Очаквайте още новини от мястото на събитието, предоставени за Teacher.bg от българските представители на VІ Европейски форум на учителите новатори в Европа.
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/