Ученици

IT Знайко+ Състезание по Информационни технологии

Стартира новата инициатива на „Образование и технологии“ с подкрепата на Майкрософт-България – състезанието IT ЗНАЙКО+ за ученици от пети до седми клас.

В състезанието учениците могат да покажат уменията си на изследователи по поставените теми и уменията си за работа с информационни технологии.

Чрез състезанието организаторите си поставят следните цели:

  • Налагане на проектно-ориентирания модел при работа с учениците
  • Интегриране на технологиите в процеса на изледователска работа на учениците по зададени тематични проекти
  • Прилагане на интердисциплинарен подход при реализиране на тематичните проекти
  • Създадаване на условия за свободен избор на темата и нейната реализация, .
  • Поставяне на ученика в активна позиция на изследовател и анализатор и формиране на умения за планиране на дейността.
  • Развиване на умения за работа в екип, за толерантност и взаимопомощ.
  • Привличане като партньори учители и родители, с което да се провокира положително отношение към извънкласните форми на работа, към проектно-ориентираната работа и използването на информационни технологии за реализирането им.

Състезанието се провежда в три кръга.

Първият кръг е дистанционен, без такса за участие. Вторият кръг е регионален, а третия – национален. Повече информация за статута на състезанието може да се намери на сайта на състезанието www.dgklazz.net

Срок за изпращане на работите за участие в първи кръг на състезанието е 20.01.2012 г
За повече информация: dgklaz_plus@dgklaz.net