Училища

80 млн. лв. дава МОМН на училищата по програми

Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) ще изразходва през 2010 г. 80 млн. лв. за средното образование по общо единадесет програми за развитие на сектора.

 

Парите ще бъдат предоставяни на училищата от средата на годината, като за да получи финансиране едно училище, е необходимо да разработи проекти по съответните програми, по които ще кандидатства. Всички училища имат право да кандидатстват с разработените от тях проекти.

 

Част от средствата са предвидени за ремонти и подобряване материалната база на училищата. Училищата ще бъдат и насърчавани да развиват извънучебни дейности за учениците – напр. кръжоци.

 

Правителството също така си поставя за цел да подобри силно компютъризацията на училищата и по-конкретно – всяко училище да разполага с поне една паралелка по информатика и на всеки тринадесет ученика да се пада най-малко един компютър.

 

Преподавателите също така ще имат възможност да повишават квалификацията си чрез обучения по чужди езици, информационни технологии, педагогически курсове и др.

 

Плановете на просветното министерство предвиждат училищата да развиват собствени педагогически стратегии, като тези учители, които предложат успешен подход за повишаване знанията и дисциплината на учениците, ще получават парична премия за това до 1200 лв.

 

Немалка част от предвидените 80 млн. лв. ще бъдат изразходвани и за програми за запазване националната идентичност на децата на българите в чужбина.