Училища

796 средищни училища работят по проект “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

На информационното събитие по проекта „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ в МОН присъстваха заместник-министрите на образованието и науката Иван Кръстев Атанаска Тенева, ръководителят на проекта Красимир Вълчев и членове на екипа.

По време на информационния ден в ротондата на МОН бе представена богата програма с участието на близо 150 учители, възпитатели, директори на училища и ученици от средищни училища.

Децата демонстрираха умения, знания и опит, придобити в занятията в полуинтернатните групи в средищните училища от областите Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Габрово, Ловеч и Смолян. Всяка област се представи и с презентация.

Във фоайетата на МОН са изложени изработени детски рисунки, битови предмети и материали в занятията по интереси, финансирани по проекта, който от своя страна е съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

За  учебната 2013/2014 година по проекта работят 796 средищни училища. Формираните групи за целодневна организация на учебния процес са 4 453, като в тях са обхванати 103 499 ученици.

От началото на проекта до момента в дейностите по целодневна организация на учебния процес в средищните училища са включени 148 060 ученици от 824 средищни училища.

По линия на проекта са проведени три обучения за повишаване на професионалните умения на учители и възпитатели от средищните училища за прилагане на модела. Обучените учители и възпитатели са 4 303. Обучени са  1585 директори и служители.

В рамките на дейностите за подобряване на образователната среда в средищните училища са оборудвани и обзаведи помещенията за провеждане на целодневна организация. Осигурени са необходимите спортни пособия за провеждане на дейностите по организиран отдих и спорт на учениците. За провеждане на дейностите по самоподготовка и на занимания по интереси по заявки от средищните училища са осигурени необходимите учебни пособия, материали и консумативи.