Институции

7031 неграмотни възрастни научиха буквите

Общо 7031 неграмотни и слабограмотни лица, навършили 16 години, които не са ученици, успешно завършиха курсовете за ограмотяване на възрастни, организирани по проекта „Нов шанс за успех“.

Това съобщи ръководителят на проекта Евгения Костадинова – директор на дирекцията „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в Министерството на образованието и науката, на заключителното информационно събитие по проекта в Пазарджик, цитирана от пресцентъра на МОН.

Костадинова е посочила, че това са възрастни, които не са имали възможност или не са пожелали да завършат клас или етап от основната степен в рамките на формалното образование в училище. Приели предизвикателството да участват в обученията, да се научат да четат и пишат, след успешно завършен курс и полагане на съответните изпити, те получават документ, който им дава право да продължат в следващ клас или етап в училище, да се включат в обучение за придобиване на степен на професионална квалификация или да потърсят реализация на пазара на труда.

Евгения Костадинова е подчертала, че настоящият проект се изпълнява като продължение на проект със същото име, реализиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ /2007- 2013/, при който бе разработен и приложен в практиката цялостен модел за обучение на възрастни, включващ обучение за придобиване на компетентности от основната образователна степен. Проектът е с бюджет 19 070 732 лв. и приключва на 31 януари 2020 г. До тогава се очаква да завършат успешно близо 2200 обучаеми. В резултат на дейностите по двата проекта в проектните училища до момента са обучени повече от 21 000 възрастни, като основната цел е да бъде улеснен по-нататъшният достъп до общообразователна и професионална подготовка на слабограмотните и неграмотните лица, за да се включат на пазара на труда.

Проектът „Нов шанс за успех“ се изпълнява от Министерството на образованието и науката по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, с финансовата подкрепа на Европейските структурни и инвестиционни фондове, чрез дирекцията „Съдържание на предучилищното и училищното образование“. Асоциирани партньори към него са Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и Държавната агенция за бежанците.

Източник: novini.bg