Институции Ученици

7000 ученици с часове в галерии и театри догодина

7000 ученици ще провеждат част от часовете в музеи и галерии, на театрални постановки или концерти.

Те ще се срещат с музиканти и актьори и това ще е част от задължителните, избираемите или факултативните им часове, предвижда проект за Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ за учебната 2019/2020 г. на Министерството на образованието и науката. Той е публикуван за обсъждане, след което ще бъде гласуван от Министерския съвет.

Националната програма – разпределена в 6 модула – е с общ бюджет 7 380 000 лв. Тя предвижда още модернизирането на професионални гимназии и създаване на нови и обновяването на учебни планове и програми за тях; оборудването на лаборатории по природните науки; обезпечаването на дейностите по целодневната организация, оценяването на нови учебници, оборудване на центрове за специална образователна подкрепа.

Културните институции като образователна среда

Този модул е с общ бюджет 250 000 лева, а училищата могат да кандидатстват за финансиране с проекти на стойност до 2 500 лева. Предвидено е да се включат до 200 училища и 7000 ученици от първи до десети клас, които през учебната 2019/2020 г. да проведат задължителни, избираеми и факултативни учебни часове в музеите и галериите, да посетят театрални постановки и концерти, свързани с конкретно учебно съдържание, да се срещнат с музиканти и актьори и с тях също да разговарят за включено в учебниците съдържание. Проектът може да включва и виртуални турове и видеоуроци. Предвидено е също организирането на конкурси за най-добър урок в музей и за най-добър урок в галерия.

Училищата трябва да разработят проектите си до 10 май 2019 г. и да ги подадат в съответното регионално управление на образованието, където се оценяват от определена от началника му комисия при максимум 20 точки.

По модула се финансират: входни билети за ученици и придружаващите ги учители за посещение на музей, галерия, театрална постановка, концерт; стойността на театралното или концертно изпълнение, реализирано в училище; такси за беседи, виртуални турове и видеоуроци в музей или галерия; материали, предложени от музеите и галериите за дейности по време на уроците (невключени във входните билети); пътуване с влак или автобус на учениците и придружаващите ги учители от училището до музея, галерията, театъра, концертната зала.

Професионални гимназии

1 730 000 лв. насочва МОН към изпълнението на дейностите по модула „Модернизиране на системата на професионалното образование“. От тях 1.5 млн. са за модернизиране на материално-техническата база, като се предвижда обновяването на 20 професионални гимназии, колкото бе броят им и в миналогодишната програма.

Сега се предвижда с парите да се осигурят машини, съоръжения и инструменти за производствени бази, да се ремонтират кабинети за професионална подготовка и учебно-производствени бази в училищата, да се обзаведат с  демонстрационни макети, тренажори, симулатори, вкл. мобилни модули и съоръжения и други действащи образци на съвременни технически конструкции, да се заснемат учебни видеофилми и да се купят софтуерни продукти, съобразени с формирането на практически умения, както и да се подсигури транспортът на учениците за практиките им в реална работна среда.

Други 130 хил. се предвиждат през 2019 г. за разработване на нови или осъвременяване на учебните планове и програми за професионално обучение. От МОН са заложили разработването/актуализирането на 100 типови учебни планове, 500 учебни програми и 100 национални изпитни програми за професионално образование и обучение. Очаква се също разработването на учебни помагала в най-малко две професионални направления. Разработването и/или адаптирането на помагалата ще се обезпечи с до 100 хил. лева от бюджета на министерството по програмата.

Лаборатории

Друг от модулите е „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“, където е заложено общо финансиране от 2 млн. лева, 950 000 от които ще отидат за общообразователната подготовка. Тези пари ще осигурят закупуването на уреди, прибори, стъклария, реактиви, консумативи за практическите занятия в X клас по биология, физика, химия в училища и центрове за подкрепа на личностно развитие. Недопустимо е парите да се използват за купуване на компютри, лаптопи, мултимедийни и интерактивни дъски.

Останалите 1 050 000 лв. са за профилираната подготовка, където ще бъдат ремонтирани класни стаи и където се налага реконструкция, тя също ще бъде извършена. Предвидено е обзавеждане с демонстрационен плот за учителя, поставянето на маси със защитно покритие за учениците, мивка до всяко работно място; камина (за кабинета/лабораторията по химия и опазване на околната среда), бяла дъска, мултимедиен прожектор и/или интерактивен екран и други съгласно спецификата на учебния предмет. Финансирането може да бъде насочено и към осигуряването на оборудване с апарати, уреди, прибори, лабораторни набори с материали/химикали за провеждане на лабораторни упражнения и демонстрации, както и макети, табла, учебни видеофилми, софтуерни продукти, съобразени с изискванията и очакваните резултати от практическата дейност на учениците съгласно учебните програми за профилирана подготовка по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование.

Максималната стойност на проект е 70 хил. лв., в това число и размера на съфинансирането.

Планира се по модула да се подпомогне работата на 53 000 десетокласници в 1000 училища и центрове, като в 15 училища бъдат изградени кабинети и/или лаборатории за практическо обучение по природни науки.

Целодневно обучение

Модулът „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” предвижда да бъдат подпомогнати 1 750 ученици и да бъдат оборудвани стаи за заниманията в 80 училища, а общата му стойност е 800 000 лв. Тук отново ще се кандидатства с проекти, които не могат да надвишават 10 хил. лв. С тях ще се финансира закупуването на обзавеждане (маси, столове, шкафове, дивани, постелки за под и др.), консумативи (водни бои, блок/скицник за рисуване, цветни моливи, пастели, гланцови блокчета, цветни хартии, хартия за принтер, ножици, лепило, пластилин, CD с произведения за деца: песни, приказки, стихотворения и др.), материали, книги (образци на българското и световно литературно творчество за деца, енциклопедии и др.) и игри (образователни, възпитателни, забавни игри, групови и индивидуални за децата и учениците в часовете за дейности по интереси).

Нови учебници

Модулът „Оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти“ е за 1 000 000 лв. Парите ще отидат за обезпечаване на дейностите по процедурите през 2019 г. по оценяване и одобряване на:

1. проекти на познавателни книжки за първа и втора възрастова група на предучилищното образование;

2. проекти на учебници и учебни комплекти за ІV клас;

3. проекти на учебници за X клас;

4. проекти на учебни комплекти по чужд език – руски език по учебна програма за постигане на ниво В1.1;

5. проекти на учебни комплекти за избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове от I клас или от първата година на обучение до VII клас или до седмата година по следните учебни предмети: – майчин език (иврит; арменски; ромски; турски език)

6. проекти на помагала за подпомагане на обучението в чужбина – по български език и литература, по история и цивилизации и по география и икономика.

Предвидени са средства за възнаграждения на оценителите на съдържанието, на графичния дизайн и на полиграфическото изпълнение, както и за изплащането на дневни, пътни и нощувки на оценителите. Има и пари за обучение на оценителите, а също за анализ на резултатите от проведените процедури в изнесени заседания. Обезпечена е дейността и на техническите сътрудници, експертите от РУО, които ще подпомагат дейностите при организирането и провеждането на процедурите, както и на учителите, които оценяват пригодността за прилагане на проектите на учебниците и учебните комплекти в училище.

Центрове за специална образователна подкрепа

Модулът за модернизирането на материалната база в тях е за общо 1 600 000 лв. Могат да кандидатстват държавни и общински ЦСОП, а с финансирането да купят специализирани уреди, апаратура, техника, устройства, пособия и софтуерни продукти, дидактически материали, консумативи и др. за обезпечаване на дейностите за обучението, терапевтичната и рехабилитационната работа в специализираните кабинети.

Допустимите разходи са описани в списък на МОН. Не е допустимо използването на предоставените средства за ремонти и обзавеждане на специализираните кабинети с мебели (с изключение на специализирано обзавеждане с мебели) или за закупуване на компютърни конфигурации, лаптопи, таблети, мултимедии и интерактивни дъски.

Минималната стойност на проект е 40 000 лв., а максималната – 80 000 лв.

Всеки център може да кандидатства само с един проект по модула. Условие за кандидатстване е наличието на обособени помещения за специализирани кабинети (на психолога, на логопеда, за рехабилитация и кинезитерапия, за арттерапия, „Монтесори среда“, сензорна зала, мека стая с окачено оборудване), които да бъдат оборудвани със средства по модула.

Планира се модернизирането да осигури достъп на 2500 деца и ученици до помощта в специализираните кабинети, а с такива да бъдат оборудвани до 40 центъра.

Източник: offnews.bg