Ученици

56 725 ученици са държали тест по математика в петък

В проведеното в петък национално външно оценяване по математика в четвърти клас са участвали 56 725 ученици.

Четвъртокласниците решаваха тест, който съдържаше общо 19 въпроса, 16 от които са с избираем отговор и 3 – със свободен отговор. Решенията на задачите са показателни за овладяването на задължителните знания и умения, необходими за успешното обучение по математика в прогимназиалния етап на основното образование.

Виж теста

Нов момент в изпитването по математика през настоящата учебна година е наличието на задачи със свободен отговор. С тях се проверяват уменията на учениците за рационално смятане и за самостоятелно решаване на текстова задача. За първи път от учениците се очаква да решат и запишат подробно и последователно решението на текстова задача, за да се направят изводи относно умението им да превеждат на математически език ситуации от ежедневието.

Максималният резултат от теста е 20 точки, като за правилно решена текстова задача (№19) те ще получат 2 точки. Правилните отговори на останалите задачи от теста се оценяват с 1 точка.

Приравняването на точките в цифрова оценка няма задължителен характер, но по преценка на учителя оценката може да бъде вписана в дневника на класа и в бележника на ученика като текуща.