Ученици

5% повече ученици с осигурена ресурсна подкрепа през 2015 г.

За намаляване на относителния дял на преждевременно напусналите училище са планирани комплексни мерки, насочени към развитие на подкрепяща среда в системата за предучилищно възпитание и подготовка, както и за осъществяване на включващо обучение в училищното образование.

Те ще се реализират чрез повишаване с 5% на броя на учениците с осигурена ресурсна подкрепа, осигурено допълнително обучение по български език на 3632 деца от задължителните подготвителни групи, чийто майчин език е различен от българския.

Също така и разширен достъп на 1680 деца с увреждания и деца в риск до качествени услуги в областта на спорта, както и осигуряване на достъп до образователната система на деца и ученици, търсещи или получили международна закрила.