Ученици

3300 осмокласници ще участват в изследването на ICCS

Международното изследване на гражданското образование – ICCS 2016 (International Civic and Citizenship Education Study) се провежда от 7 март до 20 април 2016 г.

В продължение на 45 минути учениците ще решават задачите в теста, след което ще попълнят въпросници. Резултатите им ще бъдат сравнени с резултатите на техните връстници от 26 държави в Европа, Латинска Америка и Азия.

ICCS е изследване на познанията, уменията, ценностите и нагласите на учениците на възраст около 14 години (VІІІ клас в България) в областта на гражданското образование. Тестът ще измери познанията и уменията им в тази област, а въпросниците – техните възприятия, ценности и нагласи.

В изследването ще се включат и учители на учениците в извадката и директорите на училищата, в които се обучават. Проучването сред тях има за цел да събере информация за условията, в които се осъществява гражданското образование в училище.

Освен конкретни знания, убеждения и умения, ще се изследва и отношението на учениците към различни аспекти на гражданското общество и готовността им за активно и отговорно участие в живота на общността.