Ученици Училища

2296 седмокласници в пазарджишко ще кандидатстват в 90 паралелки

Броят на учениците, завършващи седми клас (основно образование) в дванадесетте общини на област Пазарджик е  общо 2296 и те ще кандидатстват за прием в 31 профилирани и 59 професионални паралелки.

Броят ученици, завършващи Х клас през 2019/2020 год. в обединените училища е 77.

Предвижда се обучение по 3 професии, включени в списъка на защитените от държавата) и по 14 специалности от професии, с прогнозиран недостиг за 2020/2021 година.  В предложението са включени и 10 паралелки – дуална система на обучение, които имат пълната подкрепа на регионалния бизнес.

Това стана ясно от държавния план-прием за учебната 2020/2021 г. на местното Регионално управление на образованието, представен на заседание на комисията по заетостта към Областния съвет за развитие.За учебната 2020/2021  г. професионално образование и обучение ще се реализира в 26 училища, от които 15 професионални гимназии / 9 – държавни/, 7 средни училища: В планираните 59 професионални паралелки ще се предложи обучение по професии и специалности от повече от 20 професионални направления.

Предложението на РУО – Пазарджик за държавен план-прием по професии и специалности е съобразено със стратегиите, прогнозите и плановете за развитие на общините от областта, с актуализиран списък на защитените от държавата специалности по професии, както и на тези с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2020/2021 год.

Взети са под внимание постъпилите  заявки от работодателите за обучение по определени професии и специалности за дуална система на обучение, както и броят завършващи VІІ клас и ХI клас по населени места. Професионалното обучение по професии и специалности,  предложено за учебната 2020/2021 год. във всички училища е подкрепено от местния бизнес, съобразено е с плановете за развитие на общините и със заявките от работодатели.

Директорът на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ Пловдив Фани Николова представи по време на заседанието основните акценти от Националния план по заетостта за 2020 г. Ще се работи с фокус към безработните младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г., безработните над 50 годишна възраст, безработните лица с трайни увреждания, както и заети лица, желаещи да сменят работата си. За разработването на регионални програми за заетост, за област Пазарджик са предвидени 220 296 лв.

В заседанието на комисията по заетостта към Областния съвет за развитие участваха  директори на „Бюра по труда“, Представители на общините, на синдикатите, РУО Пазарджик, Дирекция „Областна инспекция по труда“ Пазарджик, Българо-германски център за професионално обучение Пазарджик.

Източник: monitor.bg