Училища

2018-та с претенции да избави училищата от хронично недофинансиране

Новата 2018 година ще започне с нова, реформирана система за финансиране на училищата и детските градини. Тя дава шанс за развитие и на училищата/ детските градини с по-малък брой ученици (особено в селските райони), като има претенцията да ги „избави” от хроничното недофинансиране, с което се сблъскват през последното десетилетие. Тази нова система, която остава в рамките на делегираните бюджети, но ги усъвършенства, така че да намали диспропорциите във финансирането между градските и селските училища, бе една от основните политически заявки на Министъра на образованието Красимир Вълчев. Главните параметри на прилагането й са зададени в Закона за държавния бюджет за 2018 г., съпътстващите го промени в Закона за предучилищното и училищното образование, както и в Решение на Министерски съвет 667/01.11.2017, чрез което се определят стандартите за делегираните от държавата дейности.

Новото в системата на делегираните бюджети е това, че те ще се определят не само от броя на учениците, но и на паралелките, както и на училищата. Т.е. през 2018 г. МОН ще отпусне на общините средства не само по единния разходен стандарт за ученик, но и по нововъведения стандарт за паралелка, както и по стандарта за институция.

Отпуснатите на общините средства ще бъдат разпределяни по задължителни и допълнителни компоненти в съотношение 85% : 15 %. Т.е. леко е намалена възможността на общините да преразпределят между училищата – от 20% на 15 %, което едва ли ще предизвика драма, тъй като и до сега голямата част от общините не използваха допълнителните компоненти от формулата (освен задължителния компонент с условно-постоянни разходи).

Друга голяма новост е определянето на стандартите и отчитането на регионалните и общинските различия. Вместо досгашните различни стандарти за общините, които зависеха от населението в общинския център и броя населени места с над 800 души, новата система превижда един стандарт, диференциран по типове училища (неспециализирани, специализирани, професионални гимназии). Съгласно РМС 667/01.11.2017, чрез което се определят стандартите за делегираните от държавата дейности, масовият стандарт за ученик в неспецализирано училище през 2018 г. ще бъде 1370 лв. Стандартът за масовата паралелка в неспециализирано училище ще бъде 6992 лв. Станадартът за училище през новата година ще достигне 33000 лв.

Тези стандарти са допълнени от важни регионални коефиценти при разпределянето на средствата по функция „Образование”. С оглед на отчитането на безпорния факт на уязвимостта на селските райони, както и на крайните региони, общините са разпределени в осем групи. Така общините от група 1 (големи урбанизирани общини) са с нулев регионален коефицент и с всяка по-висока група коефицентът се увеличава.

Извън посочените средства по трите стандарта, училищата и детските градини ще получат допълнителни средства за:

1. работа с ученици от уязвими групи: очаква се уязвимостта да бъде определена през призмата на образователния статус на родителите. Така училища, в които мнозинството от родителите са с по-ниско от средно образование, ще получат допълнително средства за повече работа с учениците;

2. за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитeни специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда;

3. издръжка на защитените детски градини и училища: досегашният стандарт за защитено училище по чл. 282, ал. 4, както и чл. 282, ал. 5 отпадат, като допълнението за защитено училище ще бъде извън стандартите за делегирани от държавата дейности.

Предлаганите сега промени са значително по-радикални и са в правилната посока. Въвеждането на два нови стандарта като основни компоненти – за паралелка и за институция – ще намали зависимостта единствено от броя ученици и порочните практики, свързани с нея. То ще даде шанс за по-висок бюджет на училищата с по-малък брой ученици и по-ниска пълняемост на паралелките.

По същество, бюджетът, който ще бъде разпределен за делегираните дейности по функция „Образование” през 2018 г. е по-висок в сравнение с 2017 г. В същото време единните разходни стандарти за ученик са по-ниски. Това е така, поради въвеждането на стандартите за паралелка и училище. Понеже те са едни и същи за пълните и за маломерните паралелки, както и за многобройните и малобройните училища, тази промяна дава по-голям ресурс на селските общини, както и на малобройните училища.

Източник: burgasnews.com