Мнения

2 493 573 лв за спорт в училище отпусна правителството

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт в общинските и държавните детски градини и училища.

Средствата в размер на 2 493 573 лв. се предоставят на общинските детски градини и училища и на държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката, за учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност на децата и учениците и за материално-техническото им обезпечаване.

Средствата се определят за бюджетна година съгласно разработени от общинските и държавните детските градини и училища проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата и учениците в дневна форма на обучение.

Необходимите средства се осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет и се разходват на базата на представени разчети за броя на децата и учениците от общинските и държавните детски градини и училища.