Мнения

2/3 от българите искат децата им да ходят на детска градина от 3 г.

2/3 от българите одобряват децата им да ходят на детска градина от 3 г. възраст, посочват резултати от проучване на НЦИОМ, проведено в периода 27 август – 1 септември 2010 г. сред 1000 д. по поръчка на МОМН и депутати от ГЕРБ към парламентарната комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.

49% от анкетираните смятат, че основната функция на детската градина е да подготвя децата за училище и да изгражда житейски и социални умения.

Представителите на маргиналните прослойки – бедни, ниско образовани и др. предпочитат децата им да тръгват на детска градина по-рано, като и имат неоправдано големи очаквания от детската градина – вероятно, защото осъзнават, че те самите трудно биха могли да предадат успешен модел на поведение на децата си и поради това имат завишени очаквания към институциите.

36% от участвалите в проучването очакват детската градина да учи децата на ред и дисциплина, което е характерно за най-възрастните, бедните и нискообразованите респонденти, както и на жителите на малките градове, които продължават да гледат на институциите за работа с деца главно като на въдворяващи ред и дисциплина.

Проучването открива, че анкетираните очакват детската градина и да създаде основата и предпоставките за по-нататъшно изграждане на успешни навици, в това число и учебни.

Едва според 13% от населението (при това този дял се запазва непроменен и сред родителите на малки деца) възпитанието в дух на толерантност и съпричастност към нуждите на другите следва да е приоритет в работата с децата в детските градини. Акцент върху темата поставят представителите на елитните обществени прослойки.

Делът на българите, които намират за добре децата да тръгват на детска градина от три годишна възраст е още по-висок сред родителите на деца на възраст под 7 години – 70%.

Под 1 % от българите са на мнение, че децата у нас не трябва изобщо да посещават детска градина, като се аргументират предимно с невъзможност да плащат таксите.

За посещение на детска градина от 4-годишна възраст (а и по-късно) се обявяват предимно заможните българи, които по обясними причини предпочитат по-персонален подход при отглеждане на децата. 83,9% смятат, че децата трябва да тръгват на детска градина преди да навършат 5 години. 95,1% смятат, че на 5 години детето им вече трябва да е в детска градина.

Очакванията на българите от детската градина са свързани предимно с развитие на социални умения. На придобиването на конкретни знания като четене и смятане държат повече мъжете, нискообразованите респонденти, както и възрастните българи. Майките поставят акцент на необходимостта децата им да общуват и да се интегрират към връстниците си от ранна възраст.

83% от българите са на мнение, че дете, което е ходило в детска градина, в първи клас ще се справи по-добре с учебния материал от дете, което не е ходило. Според 92% от българите, децата, посещавали детски градини с по-голяма лекота общуват със съучениците и преподавателите си в началния курс на училището.

89% от анкетираните смятат, че дете, което е посещавало детска градина, ще успее да се концентрира и да работи по-добре в клас. Според 80% игровите ситуации и общуването с връстници възпитават дете в правилата на поведение и комуникация.

В миналото остава представата, че на детска градина ходят главно деца, които няма как да бъдат гледани вкъщи.