Мнения

17 млн. лв за две операции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“

На Осмото редовно заседание на Комитета за наблюдение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“ бяха одобрени две нови операции, предложени от Министерство на образованието, младежта и науката в размер на 17 млн. лева, съобщава пресцентърът на МОМН.

Те ще бъдат реализирани в периода 2011 – 2014 година в рамките на приоритетна ос 4 на програмата, която е насочена към „Подобряване на достъпа до образование и обучение“.

7 млн. лв са предвидени по програма „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система“. Целта на операцията е реинтеграция на вече отпаднали от образователната система ученици и превенция на повторното им отпадане. Операцията ще се реализира по процедура на конкурентен подбор на проекти.

10 млн. лв. са предвидени по програма „Включващо обучение“. Целта на операцията е осигуряването на подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение. Операцията ще се реализира от Министерство на образованието, младежта и науката по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Предвижда се двете операции да стартират до края на м. май 2011 г.

Комитетът за наблюдение изрази принципно съгласие Министерство на образованието, младежта и науката да разработи критерии за избор на две нови операции, свързани с осигуряване на качеството в системата на висшето образование и създаване на система за признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности, на обща стойност 23 млн. лв.

Комитетът взе решение, чрез писмена процедура да бъдат одобрени критериите за избор на операция, насочена към продължаващата интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система, на стойност 6 млн. лв.

Виж повече за програмата