Училища

163,7 млн. лв са платени за целодневно обучение в последните 3,5 г

Информационно събитие по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Основните  осъществени дейности са:

– Организиране, провеждане и финансово осигуряване на дейностите по целодневна организация на учебния процес за учениците от първи до седми клас от средищните училища;

– Обучение на учители и служители в средищните училища за прилагане на новия педагогически модел „целодневна организация на учебния процес“;

– Подобряване на образователната среда в средищните училища за провеждане на целодневната организация на учебния процес;

– Анализ и оценка на влиянието на целодневната организация на учебния процес върху качеството на образователните услуги;

Предоставените финансови средства на средищните училища за провеждане на целодневната организация на учебния процес за периода 01.01.2012 г.– 30.06.2015 г. са в размер на 163,7 млн. лв.

С тях са финансирани  16 милиона часа преподавателска работа; 12 милиона обедни хранения на учениците, включени в целодневна организация на учебния процес, и разходи за издръжка.

По време на изпълнението на проекта се повиши броят на обхванатите ученици, осигурена е специализирана педагогическа подкрепа през целия ден, подобрена е мотивацията на учениците, както и тяхната компетентност в различни области на знанието.

Източник: Пресцентър на МОН