Учители

1420 ресурсни учители са помагали на деца със СОП през 2015-а

Правителството прие доклад за изпълнението на годишния план за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания.

В изпълнение на плана, чрез центровете за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, са осигурени 1420 ресурсни учители, психолози, логопеди, учители на зрително затруднени деца и рехабилитатори на слуха и говора за обучението на 13 082 деца и ученици със специални образователни потребности. Агенцията за социално подпомагане е изплатила целеви помощи за помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия в размер на 52 004 609 лв. на 9836 средномесечен брой лица.

В доклада е посочено, че през отчетния период са изпълнени серия от мерки, насочени към интегрирането на хора с увреждания във всички области на обществения живот. Заложените дейности са изпълнявани както от държавните институции, така и от неправителствения сектор.