Ученици

140 млн. лева ще мотивират децата да учат

На второто заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), което се проведе на 26 и 27 май 2015 г. в София, бяха разгледани  и одобрени критерии за избор на осем операции на обща стойност 266 млн. лв., които ще стартират до края на годината.

Операциите са в рамките на Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ и Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОП НОИР.

140 млн. лева ще бъдат инвестирани за развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене, както и 7,5 млн. лева за системата за кариерно ориентиране в училищното образование.

В сферата на висшето образование за периода до 2017 година ще бъдат инвестирани 37 млн. лева за студентски практики в реална работна среда, 26 млн. лева за допълнителни стипендии за студенти, които се обучават в приоритетни специалности, както и ще продължи поддържането и усъвършенстването на разработената рейтингова система на висшите училища в България.

Комитетът за наблюдение подкрепи и старта на операции на стойност 17.5 млн. лв. за включващо обучение на деца със специални образователни потребности, както и две процедури за конкурентен подбор на проекти на обща стойност 35 млн. лв. за подкрепа на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства и от семейства на бежанци.