Институции

13% от местата в СУ празни след окончателното класиране

Кризата в университетското ни образование продължава. Близо 13% от местата за първокурсници по държавна поръчка в най-стария ни университет – Софийския, остават празни след окончателното класиране. Незаети са и половината бройки за прием на платени бакалаври и магистри. Подобно бе положението и миналата година в Алма матер, където преди 15-ина години се влизаше не с резултати от матури, а с тежки приемни изпити и мнозина оставаха под черта в списъка с приетите.

С надеждата да попълни поне част от местата си и тази година СУ обяви допълнителен прием. Той търси кандидати, които да запълнят празните 633 от общо 4916 места за първокурсници по държавна поръчка и още 348 бройки за платено обучение от общо 695-те за предстоящата година. Незаети места по държавна поръчка има дори в специалности, в които преди години това бе немислимо, напр. филологиите.

Незаети бройки има за: Философия, Библиотечно-информационни науки, История, Етнология, Архивистика и документалистика, Минало и съвремие на Югоизточна Европа, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Българска филология, Славянска филология, Френска филология, Италианска филология, Испанска филология, Унгарска филология, Новогръцка филология, Румънска филология, Тюркология, Иранистика, Индология, Арменистика и кавказология, Физика, Инженерна физика, Ядрена техника и ядрена енергетика, Физика и математика, Астрофизика, метеорология и геофизика, Физика и информатика, Медицинска физика, Комуникации и физична електроника, Квантова и космическа теоретична физика, Фотоника и лазерна физика, Оптометрия, Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език), Химия, Химия и информатика, Екохимия, Компютърна химия, Ядрена химия, Инженерна химия и съвременни материали, Биология, Молекулярна биология, Биотехнологии, Биология и химия, География и биология, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Агробиотехнологии, География, Геология, Регионално развитие и политика, Журналистика, Връзки с обществеността, Теология, Религията в Европа, Предучилищна педагогика и чужд език, Музика, Изобразително изкуство, Физическо възпитание и спорт.

Могат да кандидатстват участвали в класиранията, но неприети за студенти, както и хора, които не са участвали в приемната кампания, но отговарят на условията.

Те трябва да се регистрират между 11 и 15 септември, като документи се приемат в сектор „Прием на студенти“ в Ректората. Подават се заявление по образец, копие от дипломата за средно образование. Плаща се такса 30 лева и към комплекта се включва и квитанцията. Необходима е и служебна бележка с резултат от успешно положен изпит в друго висше училище това лято.

Допълнителни изпити ще има за специалностите:


1. Теология (устен) – на 16.09.2017 г. от 9,00 ч. в Богословски факултет;

2. Физика – на 16.09.2017 г. от 9,00 ч. във Физически факултет;

3. Събеседване (за специалност Изобразително изкуство) – на 16.09.2017 г. във Факултета по начална и предучилищна педагогика;

4. Музикален инструмент или пеене (за специалност Музика) – на 16.09.2017 г. във Факултета по начална и предучилищна педагогика.

Класирането излиза на 19 септември, а приетите се записват на 20, 21 и 25 септември.

Източник: offnews.bg