Учители

12 млн. лева за транспорт на учителите

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно за 2015 г. в размер на 12 066 286 лв.

Финансовите средства са разчетени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката, „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в предучилищното образование“.

С предоставените на първостепенните разпоредители с бюджет средства ще бъдат възстановени част от извършените разходи за транспорт на педагогическия персонал в общинските детски градини, училища и обслужващи звена до 100 процента за 2015 г.