Мнения

10 000 студенти със стипендии за успех и още 500 по ОП РЧР

През зимния семестър на учебната 2014/2015 година 10 000 студенти от 51 висши училища ще получат по 600 лв. стипендия с финансиране от Европейския социален фонд.

Сумата за стипендии за този семестър възлиза на 6 млн. лв. Броят на студентите, които ще получат еднократни специални стипендии в размер на 200 лв., е 5 000. Тези стипендии се присъждат за участие в научни, изследователски или практически разработки, като общата им сума е един млн. лв.

Проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии“ се изпълнява по Оперативна програма „Развитие  на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г. Той допълва и подобрява сега съществуващите възможности, създадени от националното законодателство, за отпускане на стипендии и награди на студентите със средства от държавния бюджет като дава възможност стипендии и награди да бъдат отпуснати и на студентите в частните висши училища. До момента под формата на студентски стипендии и награди Министерството на образованието и науката е усвоило по проекта средства в размер на над 134 млн. лв.

Кандидатстването за стипендии става чрез интернет страницата на проекта http://eurostipendii.mon.bg. На посочената интернет страница може да бъде видяна подробна информация за проекта, както и детайлните правила за кандидатстване и сроковете, в които това следва да бъде направено.