Училища

1/3 от училищата ползват класни стаи за физкултурни салони

Аналогична на тази със столовете е и ситуацията в учебните заведения по отношение на здравословния спорт.

Часовете по физическо възпитание и спорт не са малко, но условията за тяхното провеждане не са в съответствие с нашите представи, заявяват от синдикат “Образование”.

Около 30% от учебните заведения използват класни стаи за физкултурни салони. Някои от тях просто не провеждат физическо възпитание, а го заместват с други учебни предмети.

Според тях в проекта на Закона за предучилищно и училищно образование липсва грижата за здравословното и физическото развитие на децата и учениците.