Ученици

Ученици искат да си назначават директорите

Oт Съюза на българските ученици излязоха с позиция по наболели теми в сферата на образованието, а също и изнесоха редица свои искания.

Учениците настояват за:

▪ фиксиране на ученическия съвет като орган със специфични функции в системата на училищното образование

▪ право на ученическо мнение с реална тежест при решения за назначаване на директори и учители в отделните учебни заведения, при приемане на училищните правилници, на учебни програми и решенията за изключване на ученици

▪ гарантирано участие с право на реален глас на ученическите съвети в заседанията на педагогическите съвети

▪ установяване на ученическата стипендия за отличен успех и социалните стипендии като 15 % от минималната работна заплата

▪ осигуряване на легална възможност за съвещателно оценяване от втори преподавател по идентична специалност в съответното училище

▪ въвеждане на мандатност при упражняване на провомощията от страна на директорите на учебни заведения (три годишен мандат с възможност за двукратно преизбиране)

▪ въвеждане на предмет „Гражданско образование“ в училище, два учебни часа седмично

▪ застъпване на реално измерим бонус в оценяването за определени учебни предмети при активно участие в извънкласни дейности и неформално образование

▪ валидизиране на препоръките от младежки и ученически организации като благоприятстващ елемент при кандидатстване във ВУЗ.

▪ реализиране на легална възможност за стаж в публични институции на ученици, които са навършили 16 годишна възраст

▪ осигуряване на легална възможност за регистриране на неправителствена организация с целева група ученици от самите ученици над 16 годишна възраст

▪ фиксиране на 10 % квота в учителския състав на всяко училище за млади учители под 35 годишна възраст

▪ въвеждане на практика за обучение от по двама учители едновременно по определени предмети, единият от които студент с поддържащи функции

▪ приемане и включване в българското законодателство на Декларацията за правата на учениците, разписана от OBESSU

▪ фиксиране на определена сума за развитие на ученическото самоуправление във всяко училище в рамките на делегираните бюджети

▪ официализиране на 17 Ноември като празник на учениците в България.

В същото време учениците са против премахването на класически български произведения в учебната програма по литература, против задължителното изучаване на майчин език, различен от българския, както и против дългогодишната несменяемост на директори на училища.