Училища

Софийският университет обяви допълнителен прием

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен прием на студенти за учебната 2012/2013 г.

І. За попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата;

ІІ. За прием на студенти в специалности за обучение срещу заплащане, съгласно § 7, ал. 1, 2 и 3 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за висше образование (ДВ, бр. 63 от 2010 г., изм. и доп. бр. 60 от 2012 г. в сила от 07.08.2012 г.).

УСЛОВИЯ за кандидатстване:

І. Допълнителният прием се извършва в съответствие с Правилника за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски” за учебната 2012/2013 година и в съответствие със Закона за висше образование;

ІІ. В допълнителния прием на студенти за попълване на незаети места, субсидирани от държавата (съгласно таблица № 1) и за специалности с места за обучение срещу заплащане (съгласно таблица № 2), могат да участват:

1. Кандидати, които са участвали в класиранията, но не са приети в рамките на броя на приетите студенти в съответствие с утвърдения капацитет на висшето училище, професионалните направления и на специалностите от регулираните професии;

2. Кандидати, които не са участвали досега в кандидатстудентската кампания на Университета, но отговарят на условията.

ПРИЕМЪТ ще се проведе при следния график:

І. СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ – от 10 до 14 септември 2012 г. – документите ще се приемат в каб. 228, Северно крило на Ректората.

Необходими документи за участие:

1. Заявление по образец;

2. Копие от дипломата за средно образование;

3. Квитанция за платена такса в размер на 30,00 лв. – заплаща се в Паричен салон на Ректората (северно крило, 4 етаж) или по банков път във всяка търговска банка (без БНБ) на сметката на Софийския университет:

БНБ – ЦУ

IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01

БНБ; BIC CODE: BNBG BGSD

Таксата не се заплаща от кандидати на Софийския университет, регистрирани с Вх. № за участие в класиранията.

ІІ. ИЗПИТИ ще се проведат допълнително на 17 септември 2012 г., както следва:

1. Теология (устен) – в сградата на Богословски факултет (пл. „Света Неделя“) от 9:00 часа;

2. Физика – в сградата на Физически факултет (бул. „Джеймс Баучър“ № 5) от 9:00 часа.

ІІІ. КЛАСИРАНЕ на кандидатите от допълнителния прием:

1. Обявяване на класирането – 24 септември 2012 г.;

2. Записване на новоприетите студенти – 25 и 26 септември 2012 г.

Годишни такси за учебната 2012/2013 г.

Източник: uni-sofia.bg