Мнения

Синдикат “Образование“ с писмо по темата с новия закон

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ приветства финализирането на законопроекта за предучилищното и училищното образование. Според ръководството му този закон поставя нова рамка в развитието на българското образование и открива нови пътеки към модерното европейско и световно образование.

В писмо до медиите, синдикатът отбелязва добрите моменти според него в документа.

Законопроектът поставя нови положителни тенденции в образователната система, се казва в материала:

  • Целодневната организация на учебно- образователния процес;
  • Задължителната подготовка на децата за начален етап в подготвителни групи.
  • Повишаване на ролята на родителите в училищния живот и прецизиране на отговорности и задължения на родителите и родителските организации в и извън училище за по – добро българско образование и образователна среда.
  • Глоби до 500 лева за родители, които не осигуряват присъствието на учениците в училище.
  • Учителят в центъра на образователния процес с необходимия му кредит на доверие от институции, родители и общественост.
  • Държавно, общинско и частно образование – в конкуренция.  Родителите да ползват държавния стандарт и в частни училища, което ще спре дискриминирането на родителите в техния избор на учебно заведение.
  • Олекотена процедура за промяна на основните училища (І – VІІ клас) в средни с първа гимназиална степен ІVІІІ – ХІІ клас.


Синдикат „Образование“ обаче смята, че някои текстове и раздели от този закон трябва да бъдат корегирани (точките са представени във вида, в който са на сайта на на Синдиката).

1. Целодневната организация на учебния процес да бъде организирана и обезпечена с достатъчно финансови средства (Отделен стандарт), като този процес да не зависи изцяло от желанието на родителя, както е заложено в законопроекта.
2. „Задължителните“  подготвителни групи са препоръчителни и това не е в интерес на децата, защото според закона и без „Удостоверение“ за завършена подготвителна група, директорът е длъжен да приеме ученика в първи клас.
3. Липсата на двойки и неповтарянето на класа в начален етап (ІI – ІV клас) е в интерес на учениците от ромски етнос, но дискриминира ученолюбивите деца, отнемайки значението на оценките като стимул.
4. Не е ефективно и провеждането на държавно външно оценяване на учениците в четвърти клас, защото от него не следва нищо, освен стресиране на учениците с неефективен тест, който се провежда от „вътрешни“ учители, работещи  в училището.
5. Атестирането и оценката на учителските длъжности от директора на учебното заведение е безкрайно субективно и некомпетентно за всички предмети и Синдикат „Образование“ предлага да отпадне в този си вид.
6. Във връзка с създаване на екипите за личностно развитие в учебните звена да се увеличи броя на педагогическите съветници и психолозите.
7. Да се заложи кариерно развитие на директорската длъжност в периода преди да бъде избран съответния директор. В комисията, която избира директорите на учебни заведения да участват по – широк кръг от институции и организации, както и национално представени синдикати.
8. Директорската длъжност да бъде мандатна и да бъде заложено задължително атестиране до 4 години на всички директори.
9. При структуриране на новият орган „Обществен съвет“ да се включат задължително и представителите на национално представените синдикати.
10. При структуриране на общинските комисии за разпределяне на средствата по ЕРС задължително да се включат представители на национално представените синдикати, за по добра обективност и прозрачност.
11. Задължително въвеждане на единна система за делегирани бюджети и в детските градини.
12. Да има не повече от 2 варианта на учебник по съответния предмет. Учебници, учебно съдържание и учебни програми, съобразени с интересите и възможностите на учениците. Новите учебници да се направят с активното участие на действащи учители, а не от експерти, които нямат поглед към реалната учебна среда.
13. Да се изгради система за кариерно развитие на учителските и възпитателски длъжности, която ясно да определя качествени и количествени критерии за заемане на съответните длъжности.
14. Поетапно да се преминава и към Електронно училище, включващо задължително електронен дневник, електронна администрация и ефективна електронна комуникация с родителите; единна електронна платформа, включваща електронни учебници с единно електронно съдържание по учебни предмети.
15. Контрол и морал при разходване на държавните и общински средства за образование. Финансова йерархия и прозрачност при определяне на заплатите на учители, директори, регионални инспекторати и министерство, за да се избегнат сега съществуващите аномалии и корупция.
16. Да се „забрави“ митът за безплатното образование, защото то и сега не такова и да се регламентират случаите, при които се събират пари в учебните заведения. Това ще овладее скритата корупция и ще внесе ред и спокойствие при много училищни дейности. Синдикат „Образование“ смята, че българското образование не трябва да се гордее от това, че е най – евтино в света, а трябва да се стреми да повиши своето качество.