Училища

Какво постигна проект “Включващо обучение“

Благодарение на дейностите по проект “Включващо обучение“ в 25 целодневни детски градини са създадени условия и ресурси за въвеждане на модел за ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст, стана ясно при представяне на резултатите от проекта по време на заключителната конференци на събитието.

В 84 пилотни общообразователни училища (по 3 от всяка област) е изградена приобщаваща образователна среда за осъществяване на включващо обучение, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик чрез оборудване на 84 ресурсни кабинета.

20 пилотни училища са оборудвани със специализирана техника за работа с деца с увреден слух и 10 пилотни училища са оборудвани със специализирана техника за работа с деца с нарушено зрение.

В 22 пилотни училища  и в 1 ОДЗ е изградена подкрепяща среда за деца и ученици с множество увреждания, лишени от родителска грижа и включени в процеса на деинституциализация, а в  IV Помощно училище „Проф. Д. Кацаров“ – София, е изграден нов модел на организация  и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост.

По време на проекта са обучени над 1000 специалисти – логопеди, психолози, ресурсни учители, както и  родители. Извършена е супервизия на работата на екипите от специалисти в избрани пилотни детски градини и училища и разработени препоръки за подобряване на дейността им.