Мнения

Ще се създават Центрове за подкрепа за личностно развитие

С цел развитие и прилагане на междусекторни политики и интегриране на грижата за децата и учениците след приемането на Новия закон за образование, ще се създават центрове за подкрепа за личностно развитие.

Една част от центровете обхващат съществуващите обслужващи звена и ресурсни центрове, друга част се предвижда да бъдат преобразувани институции като помощните училища.

Преобразуването ще става въз основа на анализ, изготвен от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, като срокът за помощните училища е 5 години.

Важна стъпка е преминаването на центровете към общините, обвързването на дейността им с областната и общинската стратегия за услуги в общността и интегрирането им с другите сфери като здравната и социалната.