Ученици

Ще местят в друга паралелка заради неизвинени отсъствия

В Държавния образователен стандарт за приобщаващо образование е уреден въпросът за отсъствията на учениците. Педагогическите съвети в училище ще решават, как да санкционират ученици, които имат над 15 отсъствия по неуважителни причини.

Стандартът позволява една от мерките вече да бъде преместване в друга паралелка и едва след това – в друго училище. Учениците ще могат да отсъстват по уважителни причини до 10 дни – до 3 дни в една учебна година с разрешение на директора и до 7 дни с решение на Педагогическия съвет.

Източник: МОН