Институции

Ще въведат електронни студентски карти

Електронните студентски карти, които се обсъжда да се въведат след 2021 г. в ЕС, ще дават възможност на студентите за пълна мобилност в рамките на Европейския съюз. Това означава, че картите ще осигуряват цялата информация за студентския статус на учащия, с което ще отпадне необходимостта от пренасяне в чужбина и легализиране на справки за брой семестри, положени изпити, натрупани кредити и др.

Тази и други важни теми бяха дискутирани по време на регулярната среща на директорите, отговарящи за висшето образование в държавите членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство на 20 и 21 февруари в София. Събитието е част от календара на сектор „Образование“ на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

Електронната студентска карта ще дава достъп на местно ниво до всички студентски услуги като използване на библиотеки, студентски столове, общежития, намаления за градския транспорт и др., отново без необходимостта студентът да кандидатства за предоставяне на всички тези документи пред чуждите институции.

На заседанието си на 20 и 21 февруари 2018 г. директорите, отговарящи за висшето образование в държавите членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, обсъдиха още създаването на мрежи от европейски университети и автоматично взаимното признаване на дипломи. Друга основната тема на срещата беше културата на качеството на висшето образование, разгледана от две перспективи – на университетите и на работодателите.

По време на срещата, открита от заместник-министъра на образованието и науката – д-р Петър Николов и г-жа София Ериксон-Уотършут, директор в Генералната дирекция за образование, младеж, спорт и култура към Европейската комисия, бе приет мандатът на Работната група „Модернизация на висшето образование” към Европейската комисия за периода 2018 – 2020 година, с изготвената към него работна програма. Разгледана бе и ролята на институциите за висше образование в процесите, свързани с регионалната конкурентоспособност – пречки и възможности за насърчаване на иновациите, в т.ч. и с подкрепата на Европейските структурни и социални фондове и различни програми на Европейската комисия.

Дискутирани бяха различните измерения при разработването на политики за осигуряване на качество. Делегатите обсъдиха ролята на националните/регионалните власти в стимулирането повишаването на качеството чрез оценяване и акредитация – различни подходи за контрол, за разширяването на целта на процедурите за осигуряване на качество и за подобряване на събирането, анализа и употребата на данни.

Отделна сесия беше посветена на Болонския процес, по време на която беше дискутирано сътрудничеството в рамките на Европейския съюз в областта на висшето образование. Беше направена презентация за основните изводи от доклада за проследяване на напредъка на отделните държави при прилагане принципите на Болонския процес. Държавите членки обсъдиха възможностите за развитие с фокус не само върху европейското сътрудничество, но и с държави от други континенти.

Източник: banker.bg