Часови график

Въвеждането на часовия график се извършва, чрез меню „Часове“

Път за отваряне на работното поле: „Учебна дейност“ „Часове“

Фиг. 4

В това меню има възможност за въвеждане на часовия график, утвърден в училището. Дава се възможност за въвеждане на четири различни графика с различна продължителност на часа и междучасията, като условно са именувани Първа смяна, Втора смяна, Първа смяна (алтернативна) и Втора смяна (алтернативна), допустимо е въвеждането само на една смяна при едносменен режим, като се попълва само първа смяна. (фиг.4) В правоъгълните полета, срещу съответната цифра, се въвежда астрономическия час за началото и края на учебния часа, като цифрите за час и минути са разделени с двоеточие.

Фиг. 5

!! ВНИМАНИЕ: След въвеждане на информацията най-отдолу има бутон „запази“, който задължително трябва да натиснете/кликнете за запазване на промените. (фиг.5)

 

 

 

« начало