Ученици

ХІV Национален конкурс “Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“

Националният конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ е специфична форма за насочване и насърчаване на ученическото творчество към проблеми и дейности, свързани с изследване и използване на космическото пространство за мирни цели, за търсене на нови области на приложение на космическите изследвания, за разширяване на възможностите за технологичен космически трансфер.

Той се провежда под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов.

Основните му задачи са:

– Да популяризира успехите на световната наука и техника в изследването и усвояването на Космоса;
– Да запознае децата и младите хора с постиженията на българската наука и техника за космически изследвания и наблюдения и тяхното приложение в практиката;
– Да съдейства за развитието на фантазията, творческата активност и интерес към изучаването на естествените и технически науки и да развива интелектуалните способности на учениците;
– Да задълбочава обществено-полезната насоченост на дейността на младите математици, физици, астрономи, химици и биолози и да формира у тях умения за самостоятелна творческа работа;
– Да съдейства за създаване на условия за многостранното развитие на младите хора чрез интегриране на знания, умения и способности в областта на науката и техниката.

Конкурсът се организира от Фондация „ЕВРИКА“ с научното ръководство на Института за космически и слънчево-земни изследвания към БАН и в партньорство със звената за извънкласни дейности по наука и техника сред учащите се, научни и неправителствени организации, редакции.

В него могат да участват ученици от 8 до 18 години в следните направления:

1. Идеи за научни и технически експерименти (за ученици от 14 до 18 години)
2. Модели и макети на космически обекти (за ученици от 10 до 18 години)
3. Графични произведения, създадени с помощта на компютър ( за ученици от 10 до 18 години) – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други
4. Литературни творби на космическа тема (за ученици от 8 до 18 години)
5. Рисунки на тема „Човекът и Космосът“ (за ученици от 8 до 18 години)

Конкурсът се провежда само на национално ниво. Участниците в него изпращат своите разработки до 24 май 2012 година на адрес:

София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1,
Фондация „ЕВРИКА“ – за конкурса „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“.

Конкурсните работи се придружават от формуляр на участника по образец, приложен към настоящия регламент.

Прочети пълната информация и регламент за конкурса
Виж регистрационния формуляр