Ученици

Хайки за незаписани в училище деца тръгват от септември

Хайки за необхванати от образователната система започват в цялата страна от септември. Това е една от мерките в Механизма за взаимодействие между институциите по обхващане и задържане на децата в образователната система, приет с решение на правителството днес.

„Ще има екипи от няколко институции във всяко населено място. Те ще трябва да идентифицират застрашените от отпадане от училище деца. Те ще имат списък кои деца не са обхванати от образователната система, които ще посещават на място“, обясни просветният министър Красимир Вълчев. Експертите от Регионалните управления по образование и социални работници ще се изследват от каква подкрепа имат нужда семействата, за да изпратят децата си в класните стаи.

„Проблемът предполага да се влезе в махалата. Ще решаваме проблемите на хората – от липсата на обувки до липсата на мотивация“, обясни вицепремиерът Томислав Дончев. В  случай, че откажат подкрепа и продължат да не водят децата си на училище, в помощ на екипите ще се притекат от МВР. „Тези хора ще бъдат принудени да заведат децата си на училище. По-добре да се занимаваме с това да вкараме децата в училище, вместо след години те да са част от криминалния контингент“, обясни министърът на вътрешните работи Валентин Радев.

С механизма се определят редът и сроковете за формиране на екипите за съвместна работа на институциите, както и дейностите, чрез които ще се идентифицират децата и учениците в задължителна училищна възраст, които не са обхванати в образователната система. Механизмът ще посочи и начина на взаимодействието на екипите с компетентните институции, с родителите, както и за привличането на медиатори. Определят се функциите и отговорностите на министъра на образованието и науката, министрите на труда и социалната политика, на вътрешните работи, на здравеопазването, на регионалното развитие и благоустройството, на председателя на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на непълнолетни и малолетни, на кметовете на общини, на областните управители, на регионалните управления на образованието, на директорите на училища и детски градини, на ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към МРРБ по изпълнението на дейностите в механизма.

Създава се и Координационно звено под ръководството на заместник министър-председателя с функции на координация по отношение на дейността на МОН, със задача да осъществява междуинституционална координация и контрол на национално ниво за изпълнението на механизма. Със създаването на механизма ще се подкрепи изпълнението на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите училище (2013-2020), която е разработена в съответствие с целта на Стратегическата рамка на Национална програма за развитие на Република България „България 2020” за повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване, а делът на преждевременно напусналите образователната система до 2020 г. да не надвишава 11 на сто.

Механизмът е в съответствие и с набелязаните широкообхватни мерки за подобряване на достъпа и качеството на предучилищното и училищното образование, залегнали в Националната стратегия за детето 2008-2018 г., Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Националната стратегия за интеграция на ромите в Република България (2012-2020 г.) и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване до 2020 година.

Източник: monitor.bg/ actualno.com