Учители

Учители искат нова система за оценяване

Закостеняла и бюрократична система за оценяване тормози българския учител и това трябва да се промени. Това е основният извод от анкета сред 1133 учители от цялата страна, проведена от Синдиката на българските учители и преподаватели от СУ.

Според анкетираните наципналните изпити се провеждат формално и на тях не е проблем за учениците да преписват. Нерядко и самите квестори им подсказват и така повишават резултатите на възпитаниците си. Учителите отчитат и неточности в тестовете, както и сгрешени задачи.

Те промотират идеята системата за оценяване да се промени от шестобална на десетобална или оценката на знанията да става по отделна точкова система. Преподавателите са категорични, че учениците трябва да имат оценки за поведение.

84% от учителите смятат, че учебниците не се оценяват обективно. Според сегашната процедура на първия етап проектите за нови учебници се оценяват дали отговарят на съответните изисквания от комисия в МОМН, а след това учителите по съответните предмети класират по три проекта.