Институции Учители

Учителите ще преминават през атестация на всеки 4 години

От учебната 2020/2021 година, всички български учители ще преминават през атестация на всеки 4 години.

Това предвижда наредба на Министерството на образованието и науката, публикувана в “Държавен вестник”. Целта на атестирането е да отчетат постигнатите от педагозите резултати и да се повиши качеството на обучение на учениците.

Атестирането ще се прави през  октомври и ноември, ще се организира от директорите на учебните заведения, а крайните оценки от него, влияние върху които ще имат и резултатите на учениците, ще са 5 и ще се измерват в точки – от “изключително изпълнение” до “съответства в минимална степен на изискванията”, което е най-ниската оценка. Ако преподавателят получи нея, в едногодишен период се анализират причините за това и му се определя наставник, след което се прави повторна атестация.

“Ако има подобрение в работата, той ще продължи да работи. Ако след второто атестиране отново оценката му е ниска, с него ще бъде прекратено трудовото правоотношение”, обясни за БНР експертът от Министерството на образованието и науката Лазар Додев.

Учителите ще бъдат оценявани по пет критерия от атестационна комисия, определена от директора.Критериите за оценка на учители и директори ще бъдат различни.

Ако педагозите не са доволни от оценката си, могат да я обжалват пред своя работодател, а той в петдневен срок следва да я потвърди или повиши с една степен.

Оценяването ще обхване всички видове образователни институции в страната – училища, детски градини, центровете за личностно развитие и за приобщаващо образование, Националния дворец на децата.

Източник: novini.bg