Учители

Учителите ще минават през програми за повишаване на квалификацията

Учителите ще са задължени за 4 години да преминат 48 академични часа през одобрени програми за повишаване на квалификацията си във външни институции и отделно по 16 часа на година – в училището, в което работят. За задължителната квалификация ще се трупат и квалификационни кредити, които в последствие ще са важни за атестирането.

Програмите за квалификация и институциите, които ги провеждат, ще се водят в специален регистър, за да няма злоупотреби. Директорите на училищата са длъжни да подкрепят учителите, като им предоставят време, отпуск и средства.

Средствата идват по линия на Фонд „Работна заплата” и по Националната програма „Развитие на педагогическите специалисти“, но и по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, грантови схеми и програми като „Еразъм +”.

Кариерното развитие ще се осъществява на степени – за учителите и възпитателите те са учител и възпитател, старши учител и старши възпитател и главен учител и главен възпитател, а за директорите и другите педагогически специалисти като логопеди, треньори, психолози и т.н., са директор (логопед/психолог), директор  (логопед/психолог) втора степен и директор (логопед/психолог) първа степен.

Всеки педагогически специалист ще има свое професионално портфолио, в което ще се съхраняват документи и материали, отразяващи активното му участие в образователния процес, в извънкласната и извънучилищната дейност, професионалните му изяви, постиженията на учениците му, както и квалификацията. То ще покрива период от четири години – между две атестирания – за да стимулира учителите към постоянно усъвършенстване.

Атестирането се базира на самооценка и оценката на комисия. За учителите комисията ще се избира от педагогическия съвет. 

Източник: МОН