Учители

Учителите ще изпитват и само по Интернет

Проектозаконът за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка, създаден от Министерство на образованието и науката предвижда дистанционна форма на обучение в средното образование, която е неприсъствена и се осъществява през Интернет с използването на информационни и комуникационни технологии.
 
Чл. 105, ал. 1 от законопроекта гласи „Дистанционната форма на обучение е неприсъствена форма, която включва самостоятелна подготовка и периодични проверки и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план”, а ал. 8 от същия член: „Периодичните проверки и указанията се осъществяват чрез средствата на информационните и комуникационните технологии”.
 
Другите неприсъствени форми на обучение, предвидени в законопроекта (задочна, индивидуална и самостоятелна) не съдържат използването на ИКТ за преподаване и проверка на знанията. Всички форми на обучение са описани в Раздел І на законопроекта.
Задължителните условия за дистанционно обучение
 
Учениците и училищата трябва да отговарят на определени изисквания за обучение в дистанционна форма.
 
Дистанционна форма на обучение може да се организира за ученици, завършили начално образование, които поради здравословни, семейни и други обективни причини не могат да се обучават в присъствена форма, ученици със специални образователни потребности, ученици с изявени дарби, ученици, които не отговарят на изброените изисквания, но са навършили 16 г., както и за признаване завършен клас на български ученици, учили в чужди училища. Последните могат да се обучават само по български език и литература, история и география на България.
 
Дистанционна форма на обучение може да се организира от училище, което разполага с необходимите технически и технологични условия. За обучението в дистанционна форма ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични средства” гласи чл. 105, ал. 6 от законопроекта.
 
Пълният текст на законопроекта се намира на следния адрес в Уеб сайта на МОН
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/