Институции Учители

Учителите и чиновниците – с равни заплати?

Учителите и служителите в сектор „държавно управление“ са почти изравнени по доходи, показва последната статистика на НСИ за средната заплата в страната.

През септември – в началото на учебната година, заетите в сектор образование са получавали средно 1130 лв., а чиновниците в централните и местните администрации вече получават 1157 лв. В същия диапазон е и средната заплата на сектор „хуманно здравеопазване и социална работа“ – 1162 лв. за септември.

През третото тримесечие на 2018 г. средната работна заплата e 1117 лв. и нараства със 7.7% спрямо същия период на м.г. В обществения сектор средното възнаграждение е по-високо – 1147 лв., а в частния е 1108 лв. Спрямо същия период на предходната година увеличението в обществения сектор е 9.2%, а в частния – 7.3%.

В двата най-нископлатени сектора заплатата не може да стигне 900 лв. – хотелиерство (707 лв.) и строителство (885 лв.). Под средното за страната получават още заетите в селското стопанство, административните и спомагателните дейности, преработващата промишленост, ВиК и управление на отпадъци, търговията, транспорта, операциите с недвижими имоти, както и хората, които работят в сектор „култура, спорт и развлечения“. На другия полюс традиционно са ИТ секторът (2661 лв.), финанси и застраховане (1815 лв.), производство и разпределение на ел. и топлинна енергия и газообразни горива (1804 лв.).

Само при държавните служители се наблюдава един нехарактерен скок в средните възнаграждения през юли – тогава средната заплата в сектора е била 1484 лв., което очевидно показва влиянието на допълнителното материално стимулиране, което държавната администрация има право да си раздава 4 пъти в годината.

Източник: segabg.com