Учители

Учителите избират обучения с практическа насоченост

Всички учители предпочитат практически ориентираните обучения, въпреки различията при избора на съдържание. Това съобщават от МОН, позовавайки се на данни на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“. Най-много учители предпочитат програмите за квалификация, които им показват как да се повиши мотивацията за учене, какви интерактивни методи могат да се използват в клас, как се прави самооценка и се управлява качеството на обучителния процес.

Към програмата за приобщаващо образование също има интерес. Става въпрос за работа с надарени деца или пък с ученици с програмно поведение. В рамките на обученията преподавателите се учат да работят по-успешно с родителите и да си изготвят професионално портфолио. Те усвояват тънкостите на игровото учене и диагностиката в детските градини. Учителите също целят усъвършенстване на дигиталните им умения – за работа с интерактивна дъска, за използване на електронни ресурси, софтуерни програми и информационни технологии в учебните часове. Много педагози се интересуват от ефективните методи и подходи при самоподготовката в целодневната форма на обучение.

От просветното министерство уточняват, че учителите имат потребност от допълнителните обучения заради новата нормативна уредба и изисквания към учебния процес. Учителите, в чието портфолио има повече квалификационни кредити, имат възможност за бързо кариерно развитие. Времето на обучение на един учител се измерва с тези кредити. Най-малко 16 академични часа са необходими за един кредит. Присъствени са поне 8 от тях, уточняват от ведомството.

Първото атестиране ще се проведе през учебната 2020-2021 г. За да се подготвят за него учителите трябва да имат минимум три кредита. Това означава, че според закона задължително трябва да са преминали през 48 академични часа квалификация за период от четири години.

Документ от специализираните обслужващи звена, висши училища, научни организации и обучителни организации, чиито програми са регистрирани в информационния регистър на МОН, ще удостоверява квалификационните кредити. Квалификационни кредити ще се дават също за участие в чужбина, както и за публикуване на доклад или на научна или методична статия в специализирано издание. За всеки период на атестиране учителите ще имат възможност да натрупат квалификационни кредити.

От МОН уточняват, че системата позволява да се пренасят и признават квалификационни кредити за следващ период на атестиране при промяна на месторабота, връщане след над двугодишен отпуск или след прекъсване на учителския стаж по специалността за повече от две години. Признават се също обучения за повишаване на квалификацията при кандидатстване в процедура за придобиване на професионално-квалификационна степен.

1% от годишните средства за работна заплата се използват за повишаване на педагогическите специалисти. Това става съгласно отрасловия Колективен трудов договор от 2016 година. Договорът е подписан между синдикатите и работодателските организации в системата на средното образование. Учителите могат да се квалифицират и със средства от Националната програма „Квалификация 2017“, както и по проекти от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, допълват от министерството.

Източник: МОН