Мнения

Учим на девет нива според националната квалификационна рамка

Правителството прие Национална квалификационна рамка на България. Това се прави в изпълнение на препоръка на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска квалификационна рамка (ЕКР) за учене през целия живот, информира на страницата си образователното министерство.

Разработването на национални квалификационни рамки в отделните държави по разбираем начин ще съотнесе техните квалификационни нива към съответните нива на ЕКР. По този начин се допринася за подобряване на разбираемостта на квалификациите в Европа, подпомага се мобилността на учащите и работещите и признаването на квалификации, стимулират се качеството на обучението и валидирането и признаването на неформално и самостоятелно учене.

Национална квалификационна рамка (НКР) обхваща цялата образователна система и всички квалификации в нея.

Тя включва девет нива, вкл. нулево (подготвително) ниво. Нивата от първо до четвърто съответстват на етапите на обучение и на придобиваните квалификации в системата на училищното образование (общо и професионално).

Ниво пет обхваща обучението в професионален колеж след завършване на средно образование за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация. Нивата от шесто до осмо са предназначени за квалификациите, придобивани в системата на висшето образование – образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „професионален бакалавър“ и „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“.

Всички тези нива се основават на ориентирания към резултатите от ученето подход и са описани в: знания (теоретични и/или фактологически), умения (познавателни и практически) и компетентности (лични и професионални).

С правителственото решение министърът на образованието, младежта и науката е определен за компетентен орган по поддържане и актуализиране на НКР.