Учители

Училищно изследване за оценка и развитие на уменията за преподаване и учене на 21 век

Училищно изследване за оценка и развитие на уменията за преподаване и учене вече е и на Български. Microsoft’s Partners in Learning School Research – е анкетно проучване за самооценка, помагащо на учителите и ръководителите на училището да осъзнаят и оценят нивото на иновационни методи на преподаване и учение, формиращи у учениците умения за живот и работа в 21 век.

От какви етапи се състои изследването?

1. Ръководителят на училището се регистрира в този уеб-сайт.
2. Ръководителят на изследването разпраща анкетата до всички учители и ръководители от училището.
3. Всеки учител и ръководител попълва он-лайн анкетата. Отговарянето на въпросите отнема приблизително 15-20 мин.
4. След като всички отговорят на въпросите, в рамките на 24 часа, ръководителят на училището получава отчет от изследването, базиран на дадените отговори. Този отчет след това може да бъде споделян.
5. Отчетът съдържа оценка на използваните в училище иновационни методи на преподаване и учене и примери на иновационни педагогически практики.
6. Изследването може да се провежда ежегодно, за проследяване на прогреса.

Повече детайли за протичането на училищното изследване са достъпни в раздела „Как работи“.

Каква всъщност е целта?

За специалистите в образователната сфера в световен план е напълно ясно, че е необходимо преобразуване на системата така, че тя да отговаря на нуждите за работа и съществуване в реалностите, предоставени от 21 век. Една от основните цели е развитието на децата, активно въвлечени в учебния процес и стремящи се към знания.

Как да се осъществи тази трансформация във Вашето училище и Вашата класна стая? Как да се оцени степента на успех?

Училищното изследване на програмата „Партньори в познанието“ – Partners in Learning School Research – помага на училищата да разберат какво на практика представлява трансформацията на образователната система. Формира се обща представа за иновационните методики на преподаване и учене. Изследването дава на училището и училищната общност инструмент за оценка на степента на иновация.

Ако искате да разберете по-добре съществуващите методи на преподаване и учене във Вашето училище или виждате нужда от оценка на новите и съществуващи в училището образователни методики, научете повече за Училищното изследване на Партньори в познанието

Влезте в pilsr.com и изберете български език от менюто горе вляво.