Училища

Училище в Бургас си сменя името

В Община Бургас е постъпила докладна записка от директора на училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – Бургас, с молба за оказване на съдействие да продължи процедурата за промяна името на училището, съобщава burgasnews.com.

От Средно общообразователно училище с хуманитарно-естетически профил „Св. Св. Кирил и Методий“ да се записва Средно общообразователно училище „Св. Св. Кирил и Методий“.

Предложението за корекцията е одобрено на педагогически съвет още в края на февруари тази година.

Причина за искането е избягване незаконосъобразното изписване на наименованието на училището в цялостната текуща документация, в. т. ч. при издаване на удостоверения за завършен клас, свидетелства за основно образование, дипломи за средно образование, както и уеднаквяване името на училището в различните регистрационни системи, в РИО – Бургас и в МОН.

Предложението е съгласувано с МОН и РИО. Предстои промяната в наименованието да бъде приета от ОбС-Бургас.