Училища

Училищата и детските градини ще работят с електронни дневници

През учебната 2018/2019 година  се очаква училищата и детските градини да работят с електронни дневници. Стандартът още регламентира създаването на национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование, в която поетапно ще се интегрират всички сегашни регистри.

Акцент на позитивната дисциплина се цели да преобладават похвалите и стимулите. За ученика вместо „забележки“ има графа „отзиви и информация“, които да го мотивират.

Стандартът  за усвояване на българския книжовен език, наред с изискванията за усвояване и прилагане на книжовния език от всички участници и във всички институции в системата на предучилищното и училищното образование, урежда и условия за усвояването на езика от децата и учениците, за които българският не е майчин

Държавният образователен стандарт за профилираната подготовка определя очакваните резултати от обучението за придобиване на профилираната подготовка в XI и XII клас. Той ще започне да се прилага за учениците, които през учебната 2020-2021 г. ще са в ХI клас. Профилите, между които могат да избират учениците, са чужди езици, Хуманитарни науки, Обществени науки, Икономическо развитие, Софтуерни и хардуерни науки, Предприемачески, Математически, Природни науки, Изобразително изкуство, Музика и Физическо възпитание и спорт.

Източник: МОН