Ученици

Ученици със свои профили в модула „Училище – пазар на труда“

Учениците ще могат да създават свой профил и автобиография в нов модул – „Училище – пазар на труда“ към съществуващия Национален портал за кариерно ориентиране на учениците. На това място учениците ще могат да отразяват своите постижения в училище и други лични качества и умения. 

Тези профили ще са на разположение на бъдещи работодатели, с възможност за филтриране по видове и степени на придобитата професионална квалификация. 

Също така учениците ще получават в системата онлайн помощ за подходите при аргументиране и доказване на личните качества и умения, търсени от пазара на труда, както и за подходите в успешното представяне пред работодателя при интервю за работа. Ще има онлайн информация за трудовите права и отговорности съгласно изискванията на трудовото законодателство. Порталът ще поддържа и непрекъснато актуализираща се база данни на интернет сайтове, които предлагат обяви за свободни работни места, вкл. за временна заетост. 

Системата ще се ползва и от работодателите, Центрове за кариерно ориентиране (ЦКО) и кариерни консултанти; педагогически съветници, училищните психолози и учителите, но също и от родители и други лица, имащи отношение към кариерното ориентиране. Предвидена е възможност за онлайн комуникация между работодатели и ученици, както и електронни платформи за самообучение и електронни тестове за самооценка.

Източник: МОН