Институции Ученици

Учениците с часове в университетите

Часове от учебния план на гимназиите да се провеждат в университетите.

Това предвиждат заключителните разпоредби към предложените промени в Закона за висшето образование. Университетски преподаватели също ще могат да обучават ученици от 11-и и 12-и клас в школата по модули за придобиване на профилирана и професионална подготовка в тяхната област.

По този начин, учениците от Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия могат да изкарат част от часовете си в УАСГ, с бъдещите си преподаватели. Специализирана подготовка в областта на спорта, културата или изкуството също може да се провежда във ВУЗ-ове със съответното направление. Обученията ще са по съгласувани учебни планове и целят подобряване на връзката между университетите и училищата, както и повишаване на качеството на подготовката.

С проекта се предлага и разработването на Национална карта на висшето образование в България. Тя ще определя профилната и териториалната структура на висшето образование в страната по професионални направления и специалности от регулираните професии. В съответствие с нея Министерският съвет пък ще определя размера на трансфера от държавния бюджет за всеки университет. От нея зависи и откриването, преобразуването, преименуването или закриването на висши училища. Проектите за тях ще получават положителна или отрицателна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация. Тя зависи от това дали политиките на ВУЗ-а съответстват с Национална карта на висшето образование, какви са учебните програма и направления, академичния състав и учебните ресурси за обучението на студентите.

До приемането на картата просветният министър установява мораториум върху откриването на висши училища, филиали във вече създадени, както и преобразуване на ВУЗ-ове.

В проекта на закона е посочено какви условия трябва да изпълнят университетите, за да получават институционални акредитации. Тя е валидна за 6 години и се оценява от 0 до 10. Ако ВУЗ-ът не изпълни някое от условията или пък получи оценка под 4, му се отказва акредитация. Университетът има 18 месеца, за да се поправи. При втора отказана акредитация или нежелание да му бъде направена, се стартира процедура по закриването му.

С промените се превижда и  студенти, обучаващи се в професионални направления и защитени специалности с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда, да бъдат освободени от такса. Средствата за нея бъдат осигурявани университетите. Допълнителното финансиране ще бъде включвано в средствата за издръжка.

Източник: monitor.bg