Мнения

Утвърдиха учебен план за обучение на лица, навършили 16 години

Утвърдиха адаптиран учебен план за обучение в курсовете за ограмотяване на лица, навършили 16 години, които не са ученици, по проект „Нов шанс за успех“, който се изпълнява по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (НОИР).

Основна цел на проекта е чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен достъпът на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и до реализацията им на пазара на труда.

Според утвърдения учебен план в рамките на 600 учебни часа обучаемите ще придобият знания и умения от началния етап на основната степен на образование по следните учебни предмети: български език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и природата. За всеки от предметите ще бъдат осигурени учебни програми, а за всеки обучаем – обучителни материали. В края на курса, след положен финален изпит, се организира сертифициране на успешно завършеното обучение, за да могат включилите се по проекта да продължат обучението си в следващ образователен етап.

Курсовете се организират и провеждат от Министерството на образованието и науката по проект „Нов шанс за успех”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1”, изпълняван по Оперативна програма „НОИР“.

Източник: МОН