Училища

Утвърдиха таксите за кандидатстване в държавните ВУЗ-ове

Правителство прие постановление за определяне размера на таксите за кандидатстване и годишните такси за обучение на студентите и докторантите в държавните висши училища за учебната 2014/2015 г.

Постановлението е съобразено с изискванията на Закона на висшето образование. То се приема въз основа на предложенията на академичните ръководства на държавните ВУЗ, които са съобразени с ограниченията, установени в ЗВО – таксите да не надвишават 2/3 от диференцираните нормативи за издръжка на обучението.

В основната си част те се запазват на нивата от миналата учебна година. От такси за обучение са освободени курсантите във висшите военни училища.