Училища

Утвърдиха приема в нови четири висши специализирани училища

Четири нови висши специализирани училища, преобразувани наскоро от самостоятелни колежи, ще могат да приемат студенти за обучение през учебната 2015/2016 година.

Това става възможно след одобрени от кабинета промени в решението, с което се утвърждава броят на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации за предстоящата учебна година.

Висшето училище по телекомуникации и пощи в София ще може да приеме общо 420 студенти, Европейското висше училище по икономика и мениджмънт в Пловдив – 1200 студенти, Висшето училище по сигурност и икономика в Пловдив – 733 студенти, и Висшето училище по мениджмънт във Варна – 465 студенти.

С решението правителството удоволетворява и искане от ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград за утвърждаване на прием по професионално направление „Национална сигурност“ предвид положително оценен проект от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Със същото решение кабинетът намалява бройките за прием на студенти във Военна академия „Г. С. Раковски“ с 16 бройки в специалността „Организация и управление на военните формирования на оперативно ниво“ и в Националния военен университет „Васил Левски“. Там броят на приеманите студенти в професионалните направления „Комуникация и компютърна техника“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“ и „Общо инженерство“ се намалява с 22.