Ученици

Утвърдиха план-приема в професионалното образование за следващата учебна година

42 655 ученици ще могат да кандидатстват за прием  в 1632 паралелки в държавните и общинските професионални училища, професионалните гимназии и паралелките за професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища за учебната 2016-2017 г.

Това се предвижда в утвърдения от вицепремиера и  министър на образованието и науката Меглена Кунева държавен план-прием за професионално образование през следващата учебна година.

Държавният план-прием е съобразен със  заявките на бизнеса и потребностите на пазара на труда на общинско, регионално и национално ниво.

Приемът ще се осъществи в 22 паралелки дуално обучение в областите Бургас, Враца, Габрово, Добрич, Пазарджик, Плевен, Пловдив, София, Сливен, Стара Загора,Търговище и Ямбол по 16 професии – Машинен техник; Техник на прецизна техника; Мехатроника; Техник по транспортна техника, Минен техник; Електротехник; Техник-технолог в дървообработването; Оператор в дървообработването; Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост, Техник на електронна техника, Техник на енергийни съоръжения и инсталации; Текстилен техник; Готвач; Икономист; Спедитор-логистик; Техник на енергийни съоръжения и инсталации.

Осигурен е достъп до професионално образование и обучение на ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания и с физически увреждания. За тях са утвърдени 85 паралелки по професии, които не са противопоказани на здравословното им състояние.

За осигуряване на повторно включване в професионално обучение на ученици до 16-годишна възраст, застрашени от отпадане или напуснали училище, са планирани 70 паралелки по професии с първа степен на професионална квалификация.

За да се разшири достъпът до професионално образование и обучение за възрастни без завършено образование и без придобита професионална квалификация е осигурен прием за вечерна и задочна форма на обучение в 192 паралелки.

План-приема може да видите тук.